2017-09-19

Értékelési szakaszok: 2017. november 08. - 2017. november 29., 2017. december 06. - 2018. január 31., 2018. február 07. - 2018. április 18., 2018. április 25. - 2018. október 03., 2018. október 10. - 2018. december 12.

Tartalom:

A projekt célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetű személyek.

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. A szakmai tervben ismertetett innovatív szolgáltatás, új módszer, eljárás részletes kidolgozása;
 2. A kidolgozott innovatív szolgáltatás, új módszer, eljárás kísérleti megvalósítása és a visszacsatolások alapján a módszertan finomhangolása;
 3. Az érintett intézmények (a helyi társadalomban működő és a projektre hatást gyakorló, vagy jogkörökkel rendelkező intézmények, szervezetek, akik tájékoztatása/felkészítése a projekt elindulásakor pl. önkormányzat, szakmai szervezetek, érintett célcsoportok érdekeit képviselő szervezetek). közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása, eljárások kidolgozása az együttműködésre, az eredmények elismerésére, az esetlegesen felmerülő problémás helyzetek azonosítására, bejelentésére, kezelésére;
 4. A szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport létrehozása és működtetése; a megvalósításban résztvevők felkészítése az innovációhoz kapcsolódó specifikus tudás, kompetencia megszerzése érdekében, folyamatos műhelymunka
 5. Az innovációhoz kapcsolódó monitoring tevékenység (a fejlesztés társadalmi hatástársainak folyamatos mérése) megvalósítása, a hatásmérési folyamat ellenőrzése és a hatásmérési folyamat eredményeinek értékelése külső szakértő által, adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése, mérés lebonyolítása;
 6. A szakmai megvalósítók részére szóló és az innovációhoz kapcsolódó képzések, tréningek, kompetencia fejlesztések, workshopok, esetmegbeszélések vagy szupervízió kidolgozása, megvalósítása;
 7. Szakmai programok, szolgáltatások szervezése, megtartása a célcsoporttal;
 8. Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával;
 9. A pilot adaptációját elősegítő tevékenységek: a nyilvánosság biztosítása mellett a szakmai megvalósítók és együttműködők közötti hatékony együttműködést szolgáló és az értékelést is támogató honlap fejlesztése és működtetése; tapasztalatmegosztó rendezvény szervezése potenciális adaptálók bevonásával; a külső értékelő bevonásával esettanulmány készítése és megosztása.
 10. A projekt lényegi elemeinek módszertani és szakmai összegzése online kiadvány és/vagy könyv formájában
 11. A projekt keretében megvalósult innovatív kísérletek és módszerek kiértékelése és értékelési zárójelentés készítése; Saját projekt-tevékenység közzététele a nyilvános felületén (legalább havonkénti frissítéssel);
 12.  Évente legalább 5 alkalommal ingyenes lehetőséget biztosítása az EFOP-5.2.4-17 Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése elnevezésű felhívásban nyertes támogatottak számára az általa alkalmazott módszertan tanulmányozására (tudásmegosztási szakmai nap, lehetőleg helyszínen).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés (szakmai terv készítése, monitoring, közbeszerzés),
 • projekt menedzsment,
 • szakmai anyagok és kiadványok készítése,
 • horizontális szempontok érvényesítése,
 • kötelező nyilvánosság biztosítása,
 • könyvvizsgálat.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • tapasztalatszerzés, tanulmányi program, szakmai rendezvényeken való részvétel,
 • érzékenyítő tréningek szervezése és megtartása a megvalósítók és érintettek részére,
 • a szakmai megvalósítást segítő új, kisértékű eszközök beszerzése

A műszaki, szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét a Felhívás tartalmazza.

Támogatást igénylők köre:

 • a konzorcium vezető, vagy önálló támogatást igénylő egyéb alapítvány (GFO 569), közalapítvány (GFO 562), egyéb köztestület (GFO 549, amely a 2004. évi I. törvény 6. fejezete szerint Sportköztestületnek minősül) lehet. Telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (vagy konzorcium esetén  legalább a konzorciumi partnerének van telephelye kevésbé fejlett régióban). Továbbá:
  • Nyílt szervezet;
  • tevékenységét 2011. december 31 előtt megkezdte;
  •  alapító okirata tartalmazza a felhívás céljának megfelelő valamely tevékenység végzését; (egyházi szervezetek esetében nem releváns)
  • gyakorolt tevékenységei között szerepel kutatás, és/vagy módszertan kidolgozása és dokumentációja, és/vagy tudás-megosztási tevékenység is;
  • mérleg szerinti éves eszköz- és forrás állománya az elmúlt három évben (2014 – 2015 – 2016) elérte legalább a 30 millió Ft-ot;
  • mérleg szerinti éves személyi jellegű ráfordítása az elmúlt három évben (2014 – 2015 – 2016) elérte legalább a 15 millió Ft-ot;
  • közhasznú státusszal rendelkezik;
  • a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételből legalább 70%.
 • konzorciumi partner lehet: Országos sportági szakszövetség (GFO 515), Egyéb sportszövetség (GFO 516), Egyéb szövetség (GFO 517), Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519), Sportegyesület (GFO 521), Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525), Nemzetiségi egyesület (GFO 528), Egyéb egyesület (GFO 529), Egyéb köztestület (GFO 549, amely a 2004. évi I. törvény 6. fejezete szerint Sportköztestületnek minősül), Bevett egyház (GFO 551), Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552), Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555 13) Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559), Egyéb alapítvány (GFO 569), Közalapítvány (GFO 561), Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), Szociális szövetkezet (GFO 121), helyi önkormányzat (GFO 321), helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322), helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371). Maximum 3 konzorciumi partner lehet. Továbbá:
  • tevékenységét 2015. december 31-ig megkezdte;
  • 2015 évben az alkalmazottak éves statisztikai állományi létszáma minimum 2 fő;
  • amennyiben közszolgáltatásban kerül bevezetésre az adaptáció, úgy kötelező olyan szervezet konzorciumi tagként történő bevonása, mely szervezet jogosult az adott szolgáltatás nyújtására.

Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP-5.2.1-17 felhívásra is nyújt be támogatási kérelmet, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP-5.2.3-17 és EFOP-5.2.4-17 felhívások egyikére sem. Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP-5.2.3-17 vagy EFOP-5.2.4-17 felhívásra nyújt be támogatási kérelmet, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP-5.2.1-17 felhívásra.

Megvalósítási időszak: 36-60 hónap

Megpályázható összeg: 50-300 millió  forint

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-trsadalmi-innovcik-j-mdszerek-kiprblsa-pilot-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.