2017-09-19

Elbírálási határnapok: 2017. december 12. – 2018. január 16., 2018. január 23. – 2018. február 21., 2018. február 28. - 2018. március 30,. 2018. április 6. – 2018. május 30., 2018. június 6. – 2018. augusztus 29., 2018. szeptember 5. - 2018. október 24.

Tartalom:

Egy, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében példa értékű munkát végző óvoda lesz az Esélypont (konzorciumvezető). Ez a központ más óvodák bevonásával innovációs hálózatot alakít ki, együtt alkalmaznak, próbálnak ki, fejlesztenek jó gyakorlatokat, innovációkat. Mérik a kipróbált módszerek eredményességét, és nyilvánosságra is hozzák mindezt kutatási jelentés formájában.

Célcsoport: óvodapedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak, óvodás korú gyermekek és szüleik.

Tevékenységek:

Kötelező, önállóan támogatható (az összes kötelező):

 1. Esélypont kialakítása, innovatív hálózatok kialakítása.
 2. Tudáscsere lebonyolítása.
 3. Az Esélypontok által továbbadott és kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) kipróbálása és működtetése.
 4. Az Oktatási Hivatal által szervezett és megtartott, Esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató képzésen való részvétel (óvodánként beleértve az Esélypont óvodát is, minimum 2 fő).
 5. Évente 4 alkalommal műhelymunka szervezése és lebonyolítása, évente 1 alkalommal szakmai napon való részvétel. Együttműködés az EFOP-3.1.3-2016 projektet megvalósító Oktatási Hivatallal.
 6. Az Esélypontok által biztosított szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team létrehozása.
 7. Innovációs kísérletek megvalósítása a családdal való kapcsolattartás, együttműködés kialakítása területén.
 8. Óvoda-iskola átmenet támogatása.
 9. Külső értékelő bevonásával az innovációval kapcsolatos hatásvizsgálat elvégzése kontrollcsoport alkalmazásával.
 10. Honlapfejlesztés, kialakítás.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • kapcsolatfelvétel óvodapedagógus képzést folytató felsőoktatási intézménnyel,
 • képzések

Kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés,
 • projekt menedzsment,
 • horizontális szempontok érvényesítése,
 • kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • együttműködések kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel (szociális, gyermekjóléti, védőnő, nemzetiségi önkormányzat),
 • érzékenyítő tréningek szervezése és megtartása a konzorciumi tagok és érintettek részére
 • szakmai megvalósítást segítő új, kis értékű eszközök beszerzése

A műszaki-szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét a Felhívás tartalmazza.

Támogatást igénylők köre: Óvoda, vagy fenntartója (állami és nem állami)

 • Kizárólag konzorciumi formában, a konzorciumvezető (Esélypont óvoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag óvoda bevonása.
 • Amennyiben fenntartó nyújtja be a támogatás iránti kérelmét, akkor valamennyi - általa fenntartott – köznevelési intézményre (óvodára) vonatkozóan benyújthatja, ha megfelel a 4. pontban meghatározott feltételeknek. Egy köznevelési intézményre (óvodára) vonatkozóan csak egy kérelem kerülhet benyújtásra, tehát óvoda és fenntartója külön-külön ugyanarra az óvodára vonatkozóan nem nyújthatja be a kérelmet.
 • A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.
 • A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya (konzorciumi tagonként legalább 40%). A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a hátrányos helyzetű (konzorciumi tagonként legalább 20%) és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya (konzorciumi tagonként legalább 15%).
 • A projekt a kevésbé fejlett régiókban található intézményekben valósítható meg.
 • a konzorciumvezető Esélypont óvodának az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
  • Az intézményi pedagógiai programmal bizonyítottan legalább 3 éve folyamatosan és eredményesen működteti az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. § alapján az óvodai fejlesztő programot;
  • Beóvodázási körzetében a kötelező beóvodázás 2015. szeptember 1-i bevezetése előtti mind három nevelési évben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) a HH-s gyermekek beóvodázási aránya elérte legalább a 80%-ot.
  • Az intézménybe járó óvodások legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek;
  • Rendelkezik olyan saját fejlesztésű innovációval hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával és/vagy integrációjával kapcsolatban, amely céljaiban illeszkedik a korai, kötelező óvodába járás problémájához (pl. partneri kapcsolat kiépítése, működtetése);
  • Az adaptáció és/vagy a tudásmegosztás területén bizonyíthatóan működő gyakorlattal rendelkezik (tudásátadás/átvétel), amelyet a támogatási kérelemben kell igazolnia. (Pl. a saját fejlesztésű innovációt dokumentáltan sikeresen alkalmazzák, de a konzorciumon belül újszerű, vagy a támogatási kérelemben igazolja, hogy a saját fejlesztésű innováció bizonyítottan sikeres, módszertana illeszkedik a - 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet – az óvodai nevelés országos alapprogramjához); Pl. az Esélypont által, az Educatio működtetésében, az Iskolatáskába, a felhívás megjelenését megelőzően feltöltött (bevált) jó gyakorlatainak száma – innovációs történet értékelése;

Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.3 felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP 5.2.1 és EFOP 5.2.4 felhívások egyikére sem. Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.1 vagy EFOP 5.2.4 felhívásra kérelmet nyújt be, akkor nem nyújthat be kérelmet az EFOP 5.2.3 felhívásra.

Megvalósítási időszak: 24-36 hónap

Megpályázható összeg: 30-50 millió Ft, a bevont óvodák számától függően

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-523-17-trsadalmi-innovcik-vodai-eslypontok

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.