2017-10-10

A nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-18) 

pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. 

Pályázók köre: A támogatásra  2015.12.31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályában/alapító okiratában rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális, közművelődési tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó szervezetek pályázhatnak.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-18)

pályázat célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Pályázók köre:

 • nemzetiségi önkormányzat
 • alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek
 • étesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek
 • nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)

Támogatható tevékenységek:

 • nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése
 • nyomdakész alkotások kiadása, publikálása:
  • kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok
  • konferencia anyagok
  • térségi tájékoztatás nemzetiségi nyelven, iskolaújság
  • adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotás
  • vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadvány
  • tudományos értekezés, ismeretterjesztő művek, kutatási eredmények
  • képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló albumok
  • naptárak, térképek, évkönyvek
  • CD-ROM, DVD, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb képi-és hanghordozók
 • nemzetiségi nyelven íródott könyv, folyóirat, kép-hanghordozó beszerzése
 • kiállítási anyagok archiválása
 • nemzeti önkormányzatok honlapjának létrehozása és bővítése
 • kulturális és hitéleti hagyományok ápolását és közösségben való elmélyítését célzó rendezvények
 • nemzetiségi nyelvű hitéleti programok, hagyományok, nyelv ápolását, nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység
 • nemzetiségi kutatási programok és a kutatások eredményeinek publikálása

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. év költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-18

pályázat célja célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén. A tábor lehet külföldi vagy belföldi, bentlakásos vagy napközis. Legalább 15 gyermeknek részt kell vennie, 10 fő gyermekenként 1 fő felnőtt kísérőt lehet elszámolni. 

Pályázók köre:

 • nemzetiségi köznevelési intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák)
 • nemzetiségi önkormányzatok
 • országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények
 • a 2015. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek. 

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-18)

pályázat célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében. 

Pályázók köre:

 • Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban/nyelvnemzeti területen megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok;
 • Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai szolgáltatók.
« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.