2018-11-28

Helyi Érték Program

Kiíró: MOL Új Európa Alapítvány

Határidő: 2018.12.10

A pályázók köre: Pályázatot egyesületek, alapítványok nyújthatnak be a felhívás mellékletében meghatározott településekről és pályázati körzetekből. Azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik.

Link: https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-kozossegek

A pályázat célja: A helyi közösség a társadalmi összefogás és a szolidaritás megnyilvánulásának terepe. Sokszínű tevékenységének támogatását fontosnak tartjuk. Helyi Érték Programunk támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik.

A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

A „helyi civil szervezet” jellemzően kistérségben, egy kisebb településen vagy nagyobb települések városrészeiben működik. A helyi közösség összefogásának alapja a közös identitás és közös érdek. A helyi közösség még áttekinthető emberi kapcsolatokból áll és homogén érdekközösséget tud alkotni. A helyi közösséget több generáció alkotja.

A pályázat tartalma:

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • helyi lakosokat, egy településen vagy lakókörzetben, kistérségben élőket/ tartózkodókat segítenek/ fognak össze /szolgálnak,
 • helyben született kezdeményezések, ill. helyi igényeket elégítenek ki.

Pályázati kategóriák:

 • Jövő generációja: Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítik a fiatalok bevonását a közösségekbe, jövőképük formálását és társadalmi felelősségvállalásuk erősítését. Fejlesztik kreativitásukat, új tanulási modellekkel ismertetik meg őket. Elősegítik szemléletformálásukat pl. hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők megismerésével, környezettudatosságuk erősítésével és hozzájárulnak a generációk közötti párbeszédhez, valamint az intergenerációs segítségnyújtáshoz.
 • Kultúra: Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a helyi közösség identitásának kialakítására, megerősítésére szerveznek, kezdeményeznek kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő programokat, ápolják a helyi hagyományokat, szomszédsági ünnepeket szerveznek. Eseményeken keresztül be tudják mutatni közösségük értékeit mások számára.
 • Környezetvédelem, fenntarthatóság: Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a helyi közösségeknek szebb, élhetőbb és zöldebb környezet kialakításában és fenntartásában, a környezettudatos szemlélet elsajátításában, város-vidék együttműködés erősítésében.
 • Társadalom: Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a hátrányos helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, nagycsaládosokra, idősebb generációkra értékként és erőforrásként tekinteni és elősegítik társadalmi integrációjukat, a társadalmi párbeszédet.

Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázatok, amelyekben érvényesül az alábbi szempontok valamelyike: társadalmi innováció, önkéntesség, fenntarthatóság.

Elszámolható költségek: A pályázaton támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:

 • dologi kiadások (anyag és eszközköltség)
 • szolgáltatási költségek (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció)
 • személyi költségek (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, szakmai közreműködő)

Elnyerhető összeg:

Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500 000 Ft.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.

Megvalósítási időszak: A támogatás 2019. május 1-december 31. használható fel.

A pályázatok benyújtásának feltétele a szervezeti regisztráció, amelynek határideje: 2018. december 10.

A regisztráció jóváhagyását követően lehet pályázatokat benyújtani 2018. december 15., szombat éjfélig.

A szakmai értékelésen sikerrel túljutott és közönségszavazásra bocsátott pályázatok benyújtóit 2019. február közepéig írásban (email) értesítjük.

A sikeres pályázatok az értékelés második fázisában közönségszavazáson vesznek részt. Körzetenként maximum 3 projektre lehet majd leadni a szavazatokat – tervek szerint - 2019. április 1-21. között a MOL Nyrt. benzinkúthálózatának kijelölt kútjain.

A részletes pályázati felhívást és költségvetési mellékletet a letölthető dokumentumok között találja.

 

 

 

Erősödő Civil Közösségek 2019

Kiíró: CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Határidő: 2018.12.17

Link: http://www.eckpecs.hu/index.php/palyazat/

Pályázók köre: Azok a dél-dunántúli (Baranya, Somogy, Tolna megyei) civil szervezetek (alapítványok - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak.

Összefoglaló: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben, a Regionális Közösségi Központok Program keretében támogatási programot hirdet meg a dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye) civil szerveződések, közösségek számára, mintegy 100 millió forintos keretösszeggel.

Az Emberség Erejével Alapítvány a közösség, a nyitottság, a cselekvés, az autonómia és az emberi méltóság szellemében teszi közzé az Erősödő Civil Közösségek pályázatot.

A program célja a közösségek, civil szervezetek autonómiájának szélesítése, valamint helyi társadalmi problémák enyhítése. Cél az emberek és szerveződések közötti bizalom, kapcsolat és együttműködés erősítése, elsősorban a következő területek fejlesztésével:

 • Részvétel - az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság - a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség - a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés - civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet, bázisépítés - a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Érdekvédelem - az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia - az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

Olyan ötleteket keresünk, amelyek a fent megfogalmazott alapértékekkel és célokkal összhangban, a következő területeken nyújtanak megoldást a helyi közösséget érintő problémákra: kisközösségi aktivitás, életminőség javítás, esélyegyenlőség, közösségi kultúra, fiatalok részvétele, zöld megoldások.

Az általunk támogatott közösségi kezdeményezések Baranya, Somogy és Tolna megyékben valósulnak meg.

 A pályázat tartalma:

Támogatási kérelmeket két kategóriában fogadunk be:

 • "Indító": a tevékenységek vannak a középpontban. Ezen pályázati kategória esetében akciókat, eseményeket és folyamatokat egyaránt támogatunk. Az Indító programba civil szervezetek és informális csoportok egyaránt pályázhatnak. A projektek hossza minimum 3, informális csoport esetén maximum 6, civil szervezet esetén 12 hónap lehet!

A támogatás maximális összege ebben a kategóriában: 500 000 Ft

 • "Erősítő": az egyes tevékenységek egymásra épülnek, egyik sem működik a másik nélkül. Az projekt elemei folyamattá állnak össze, hosszabb távú hatásokkal, a folytathatóság és a fenntarthatóság lehetőségével. Az Erősítő programba jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak. A projektek hossza minimum 6, maximum 12 hónap lehet! A támogatás minimális összege 1 000 000 Ft, maximuma 3 000 000 Ft

Kiket támogat az ECK program?

Azok a civil szervezetek (alapítványok - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A pályázat keretében egyaránt várjuk olyan szervezetek, csoportok jelentkezését, melyek már rendelkeznek tapasztalattal, és olyanokét is, amelyek újonnan alakultak.

Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be!

A 2018-as, I. ECK pályázati ciklusban támogatást nyert szervezetek is nyújthatnak be pályázatot, azonban tervezett programjuk kizárólag az előző program támogatási időszakának lezárultával kezdődhet meg!

A pályázatok útja a megvalósításig:

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 17. délig, 12 óráig van lehetőség kizárólag elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu címen, az ECK honlapon elérhető adatlapon.

A támogatási kérelmeket, a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapokat pdf formátumban és word dokumentumként egyaránt szükséges a fenti e-mail címre benyújtani. Az adatlap mellé csatolni kell a szervezet létezést igazoló dokumentumot (pl: alapító okirat vagy végzés fénymásolata vagy bírósági kivonat stb.). Az informális csoportok pályázatára vonatkozó eltérések az adatlapon megtalálhatóak.

A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását az Emberség Erejével Alapítványának munkatársai külső szakértő bizottság bevonásával végzik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy eredményhirdetés előtt személyes találkozást kezdeményezzen a pályázóval. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntésről az Emberség Erejével Alapítvány nem ad indoklást.

A támogatott szervezetekkel való szerződéskötésre 2019. januárjában kerül sor, a projektek megvalósítása legkorábban 2019. február 1-jével kezdődhet, de legkésőbb 2020. január 31-ével kell zárulniuk. Már megvalósított projektek támogatására illetve utófinanszírozására nincsen mód.

Az "Indító" program esetében a támogatás egy összegben, előfinanszírozásként, a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára. A záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül kell benyújtani elektronikus úton a szerződéskötés során kijelölt kapcsolattartó munkatárs hivatalos e-mail címén, az eckpecs.hu honlapról letölthető űrlapon.

Az "Erősítő" program esetében a támogatás két részletben, előfinanszírozás útján történik. A támogatási összeg 60%-át a szerződés megkötését követően utaljuk a megadott bankszámlára, a fennmaradó 40%-át pedig a félidős beszámoló elfogadása után. A félidős beszámolót a projekt időszak közepén, 15 napos határidővel kell benyújtani, a záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül, mindkettőt elektronikus úton, a szerződéskötés során kijelölt kapcsolattartó munkatárs hivatalos e-mail címén, az eckpecs.hu honlapról letölthető űrlapon.

Önszerveződő informális csoportok esetén (amennyiben nincs pénzügyi lebonyolító szervezet) a csoportot képviselő magánszemély részére a támogatás a magyar jogszabályok szerint az Emberség Erejével Alapítvány mint kifizetőt terhelő adó-, és járulék terhek levonását követően nettó összegben kerül folyósításra. Informális csoport esetén maximum 6 hónap tervezhető!

A program célja alapján jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető.

Mit kínálunk a nyertes pályázóknak?

 • anyagi forrást a projektek megvalósításához
 • pályázóbarát határidők megszabását és betartását (elbírálás, értesítés az eredményről, beszámolók elbírálása stb.)
 • folyamatos kapcsolattartás a projekt időszakban, ami lehetőséget nyújt a megvalósítás közben felmerülő esetleges problémák közös kezelésére
 • fundraising, kommunikációs, stratégiai tervezési és egyéb területeken szervezett képzéseken való részvételi lehetőség
 • regionális, szakmai hálózati találkozókon való részvételi lehetőség

Mit várunk cserébe a támogatott szerveződésektől?

 • a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
 • folyamatos kapcsolattartás a projektet koordináló munkatárssal
 • részvétel az Emberség Erejével Alapítvány által a nyertes pályázóknak szervezett képzéseken, közösségépítő, regionális hálózatépítő találkozókon
 • az Erősödő Civil Közösségek logo feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél stb.)
 • beszámolási határidők betartása, beszámolás a projekt megvalósulásáról a pályázati időszak felénél, illetve annak lezárultát követően
 • kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek az Emberség Erejével Alapítvány felületein

Link: http://www.eckpecs.hu/index.php/palyazat/eck2019/

 

 

Testvér-települési együttműködés pályázati felhívás 2019

Kiíró: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Határidő: 2018.12.18

Pályázhat: magyarországi települési és megyei önkormányzat

A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

A pályázati felhívás tárgya: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása.

Különös tekintettel:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása,
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel (települési önkormányzattal) együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

Igényelhető támogatás:

Az igényelhető támogatás összege 500 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.

A teljes támogatási keretösszeg 250 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.

A támogatás rendelkezésre bocsátása: egy összegű, támogatási előlegként történő folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.

Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

Megvalósítási időszak: 2019. január 1.-2019. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.

Benyújtási határidő: 2018. december 18., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).

Link: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/testver_telepulesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas_2018/testver_telepulesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas_2018/

Bölcsődei fejlesztési program

Kiíró: Pénzügyminisztérium

Határidő: Folyamatos

Pályázók köre: Települési önkormányzatok (a pályázó olyan önkormányzat lehet, melynek meglevő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg, egyéb más célra használt ingatlan, vagy újépítési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – tulajdonában van.

Beadási határidő: A felhívásra a pályamunkákat 2019. március 18-ig lehet benyújtani az államkincstárhoz.

Összefoglaló: Új önkormányzati bölcsődék és minibölcsődék létesítésére, valamint a meglévő férőhelyek bővítésére 4,5 milliárd forintos kerettel jelent meg pályázati felhívás.

A pályázat célja: A pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára: új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben, vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával, felújításával); és már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával, bővítésével további férőhelyek kialakítására.

Támogatás mértéke:

 • bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 100 000 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft.
 • új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiválasztással vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft.
 • Mini bölcsődék esetében:
  • bölcsődeként működtetett épület újranyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 50 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft.
  • új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 50 millió Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás

Támogatás mértéke: bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 100 000 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft.

Saját forrás mértéke: 5%-30%

Bővebb információ: Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály

Kelemen Nóra (nora.kelemen@pm.gov.hu), Simon Henrietta (henrietta.simon@pm.gov.hu)

Link: http://www.kormany.hu/download/8/e8/71000/B%C3%B6lcs%C5%91dei%20fejleszt%C3%A9si%20program%20-%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%202018.pdf

Együtt, testvérként-iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-17

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Határidő: Folyamatos

Pályázhat:

 1. Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
 2. Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
 3. Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
 4. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
 5. Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
 6. Bevett egyház: GFO kód: 551
 7. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
 8. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
 9. Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
 10. Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
 11. Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
 12. KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
 13. KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 573

A pályázat célja: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek megvalósítására

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 10 000 000 Ft-20 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését;
 • a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez,
 • a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hangsúlyt helyez a kulturális és sport programok, szabadidős foglalkozások szervezésére a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma fiatalok számára az oktatásban való bennmaradásának elősegítésekor. Jelen felhívás lehetőséget nyújt a tanórákon kívüli hasznos időeltöltésre, kulturális intézmények látogatására, minőségi programok szervezésére, különböző társadalmi hátterű tanulók kapcsolatának elmélyítésére.

A felhívás célja: A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli ("A" programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok ("B" programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Jelen felhívás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkentéséhez.

Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az "A" programelem vállalása minden megvalósító számára kötelező. Ennek keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A felhívás "B" programeleme választható, mely segítségével az érintett tanulóknak nemcsak nyelvtudásuk fejlesztésére nyílik lehetőségük, hanem egy idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:

 • hazai, Kárpát-medencén belüli és nemzetközi együttműködések kialakítása a nehéz szociális körülmények között élő tanulók és a problémában nem érintett tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
 • köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése;
 • aktív szabadidő eltöltésének támogatása;
 • tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Célcsoport:

 • Olyan, az adott köznevelési intézménybe járó (általános iskola valamint alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakközépiskola, szakgimnázium és gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) tanulók kiválasztása és bevonása szükséges, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. (Tehát, ha az adott köznevelési intézmény 50 tanulót von be a programba, ebből legalább 20 tanulónak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben szükséges részesülnie.)
 • A programba bevont pedagógusok;
 • A programba bevont tanulók családjai;
 • A célcsoporttal a program keretében testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények pedagógusai és tanulói.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 995 189 566 Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 150 db, maximum 200 db.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

"A" programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli 4 programok megvalósítása:

1. A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása;

2. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása;

3. Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása érdekében;

4. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan;

5. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;

6. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;

7. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében:

 • Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása (meglévő esetén frissítése, akadálymentesítése) és üzemeltetése. Már meglevő oldal esetén, a projektgazda frissíteni és karbantartani köteles a felületet. Az újonnan létrehozott webes felületre vonatkozó szabályok érvényesek.
 • A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása
 • Előadássorozat megtartása
 • A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program megszervezése és lebonyolítása

Az 5. és 7. pont tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. év április 22. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. június 25.-2018. december 12.

2018. december 19.-2019. április 22.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással7 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1397 Budapest, Pf. 504.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen felhívás esetében nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

Az elnyerhető maximális támogatási összeget olyan megvalósító jogosult elnyerni, aki a 3.1.2.2. pontban foglalt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére szolgáló, "B" programelemet is megvalósítja. Ennek hiánya esetén a maximálisan elnyerhető támogatási összeg 15 000 000 forint.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-318-16-egytt-testvrknt-iskolakzi-szemlletforml-program-1

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.