2018-11-28

MOL Mester-M Díj

Kiíró: MOL Új Európa Alapítvány

Határidő: 2018.12.15

Jelölhető: tanárok, edzők, nevelők.

A MOL MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. Emlékszel arra a szeretett tanárodra, mesteredre, aki elindított a pályán, akihez mindig fordulhattál jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Ismered azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekedet jó tanácsokkal látta el és külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? Ismered azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekedet? Segíts nekünk megtalálni őket!

Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést. Ha ismersz ilyen pedagógust, jelöld őt a MOL Mester-M Díjra!

A jelölés módja

-Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet. Kérjük, fejtsd ki a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).

-Kérjük, minden esetben add meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről. - Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.

-Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani a MOL Alapítvány honlapján (www.molalapitvany.hu) keresztül elérhető online jelölési felületen keresztül: PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

2018-ban a jelöléseket december 15-ig tudjuk fogadni. Kérjük, minden esetben mellékeld a jelölt adatvédelmi hozzájárulását!

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,

-akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;

-akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;

-akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;

-akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen jelöléseket nem tudjuk fogadni. A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel Mentor programja keretében. (http://www.pentrucomunitate.ro)

A jelölések értékelése, döntés: A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer a MOL Alapítvány kuratóriuma összesen 10 személyt választ ki a sport, a művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területeiről, és a MOL Mester-M Díjban részesíti, amely anyagi és erkölcsi elismerés. A díj értéke 1.000.000 forint személyenként.

A díjazottak kiválasztásánál a kuratórium előnyben részesíti a volt tanítványok részéről benyújtott jelöléseket. A MOL Mester-M Díjat (beleértve annak elődjét a MOL Tehetséggondozásért Díjat) egy jelölt csak egyszer kaphatja meg.

A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ a MOL Alapítvány kuratóriuma. 2018. december 15-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről várhatóan 2019. február elején dönt a kuratórium és azt követően adja át a díjakat.

Link: https://molalapitvany.hu

 

 

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj

Kiíró: Falufejlesztési Társaság

Határidő: 2019.01.11

Pályázhat: természetes személy

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII. 17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, "KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ"-at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda. A díjban részesülhet az a természetes személy, - falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy - akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik hosszú ideje (20 év) végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át. Az emléklap csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda. Emléklap elismerésben részesülhet az a természetes személy, - falugondnok- akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Díj és Emléklap adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.

A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell benyújtani, 2019. január 11. péntek 12 óráig (beérkezési határidő), Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére, 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21. küldött ajánlott küldeményként 1 db papír alapú és 1 db elektronikus (CD WORD dokumentum) formátumú példányban, vagy elektronikus formában 1 db aláírt szkennert és 1 db WORD formátumú mellékletként a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel "Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2019".

A javaslatokat a "Díj bizottság" értékeli és javaslatát minden év február 1-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a "Díj bizottság" javaslata alapján hozza meg döntését.

A díjátadó ünnepség 2019. évben március 8-án, pénteken 10 órai kezdettel, az Alsómocsoládi Vendégház, és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre.

Link: http://www.falufejlesztesitarsasag.hu

 

 

InnoMax Díj

Kiíró: Invitech Megoldások Zrt.

Határidő: 2019.01.11

Pályázhat: olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek

A pályázati felhívás célja: Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben:

-Fenntarthatóság: Olyan szervezetek pályaműveit várjuk, melyek a megvalósítani tervezett projektjeikkel a fenntarthatósághoz illetve az élhető környezet megőrzéséhez valamilyen infokommunikációs megoldást felhasználva járulnak hozzá.

-Oktatás, köznevelés: Ebben a kategóriában elsősorban olyan pályaműveket várunk, melyek célja valamilyen infokommunikációs megoldást felhasználva a nevelés színvonalának növelése, akár a közoktatásban, akár annak keretein kívül.

-Egészségügy: Ebben a kategóriában a kórházi, vagy más téren megvalósuló betegellátás minőségének jobbítását, hatékonyabbá tételét, továbbá az egészségvédelem és a megelőzés előmozdítását célzó pályaműveket várunk, melyek infokommunikációs megoldást felhasználva valósulnak meg.

-Felzárkóztatás, esélyegyenlőség: Olyan pályaműveket várunk, melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel lépést kevésbé tartani képes rétegek, közösségek számára nyílik meg a felzárkózás esélye. A tervezett projekteknek az infokommunikációs eszközök alkalmazásával javítaniuk kell az esélyegyenlőség feltételeit, csökkenteniük a használati és hozzáférési megosztottságot, illetve segíteni a digitális felzárkóztatást.

A felhívásra tehát a fent megadott 4 témakörben olyan projektötletek megvalósítására lehet pályázni, amelyek innovatív infokommunikációs vagy információtechnológiai megoldásokat felhasználva valamilyen társadalmi, közösségi és/vagy ökológiai célt szolgálnak, társadalmilag és/vagy környezetileg hasznosak. Elvárás, hogy a pályázat megvalósulása révén az infokommunikációs (vagy technológiai) eszközök alkalmazásával javuljon a célcsoport és a közösség életminősége vagy a pályázó szervezet működési hatékonysága (célja érdekében) vagy az ökológiai környezet minősége valamilyen eredeti, innovatív ötlet, terv végrehajtása által.

Kik pályázhatnak: A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek (az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek). Jelentkezhetnek továbbá magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k is. Feltétel, hogy a pályázó szervezetek bejegyzett székhelye Magyarországon legyen.

Egy szervezet maximum egy pályázatot nyújthat be. Az a szervezet, melynek jelenleg folyamatban lévő, le nem zárt támogatása fut az Invitechnél (vagy jogelődjénél az Invitel Zrt-nél) nem nyújthat be pályázatot.

A pályázat benyújtásának menete: A Pályázatot 2019. január 11-ig (12:00) https://www.invitech.hu/innomax/hu/az-innomax-dijrol/innomax-non-profit-palyazat-kiiras oldalon lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A pályázati felületen a regisztrációt és a pályázat törzsadatainak megadását követően az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni és beküldeni ahhoz, hogy a pályázat érvényesen beadottnak minősüljön:

-Pályázati anyag: Formátum: prezentáció (pdf-re konvertálva). Terjedelem: max. 8 oldal. Tartalom (fontos, hogy a pályázati anyag minden kérdésre válaszoljon - kérjük, legyenek tekintettel a felhívásban részletezett értékelési szempontokra is):

 1. Pályázat címe, a benyújtó szervezet neve
 2. Mi a szervezet küldetése, (általános) céljai, jellemző célcsoportjai, tevékenységei?
 3. Miért indokolt a fejlesztés? Milyen társadalmi/ közösségi/környezeti problémára ad megoldást a projekt? Kiknek (és hány fő) javára, érdekében indítják a projektet?
 4. Milyen módon járul hozzá a javasolt ötlet, fejlesztés, projekt a bemutatott probléma megoldásához? Milyen eredményeket és milyen hatást, azaz változás(oka)t szeretnének elérni az elért célcsoportokat, vagy saját szervezetüket vagy az ökológiai környezetet tekintve a projekt/tevékenységek során?
 5. A projekt, innovációs ötlet, fejlesztési terv valamint az infokommunikációs megoldás jellege, részletes bemutatása, megvalósításának folyamata, a tevékenységek, módszerek felelősök és az időbeli ütemezés részletezésével.
 6. Miben áll az ötlet, fejlesztés újszerűsége, miért tartja azt innovatívnak?
 7. Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után? Hogyan lesz a projekt fenntartható?
 8. Mit gondol, mi lehet a legnagyobb nehézség, amit a fejlesztés, során le kell majd küzdeni?
 9. Milyen kommunikációs csatornák, eszközök segítségével és hogyan fogja népszerűsíteni a projektet?
 10. A projekt költségvetése (letölthető táblázat kitöltése).
 11. A szervezet utolsó elfogadott éves jelentése/beszámolója, mérlege és eredmény kimutatása.

A pályázathoz ezeken felül feltölthető minden olyan kapcsolódó dokumentáció, műszaki leírás, mely a zsűri számára a tervek jobb megértését segíti, mindösszesen legfeljebb 10 MB méretben, pdf formátumban.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. A konzultációs lehetőség elérhetősége: Veres-Papp Hajnalka, MAF, invitechtamogatas@donorsforum.hu, (1) 700 0020.

A projektek által elnyerhető támogatás:

-A rendelkezésre álló keret: 2 500 000 Ft.

-Az elnyerhető összeg legfeljebb 500 000 Ft.

-Magyarországon 5 pályázat kerül támogatásra, melyek között a támogatási keret egyenlő arányban kerül megosztásra.

-Az elnyert díj összege a nyertes szervezet által választható módon pénzbeli támogatás formájában, vagy az Invitech által nyújtott szolgáltatás formájában vehető igénybe. Az Invitech által nyújtott megoldások köréről az alábbi elérhetőségen lehet további tájékoztatást kapni: http://www.invitech.hu

Továbbá a 10 legjobbnak ítélt szervezetet közönség szavazásra kerül az Invitech Facebook oldalán. A szavazás nyertese, azaz a legtöbb szavazatot összegyűjtő pályázó az Innomax Díj közönségszavazat birtokosává válik, valamint 5 óra szakmai konzultációt, mentorálást kap térítésmentesen az Invitechtől.

A pályázati projekt futamideje: 2019. április 1.-2019. december 31.

Az Invitech Zrt. a támogatottak részére az alábbiakat is felkínálja:

-megkapja az "Innomax Díj” emlékplakettjét;

-korlátlan ideig jogosult az "Innomax Díj” cím viselésére és annak feltüntetésére;

-megjelenik a Díj ünnepélyes átadásán ahol a sajtó képviselőivel is lehetősége lesz találkozni;

-neve és rövid bemutatása megjelenik az Invitech üzleti megoldásaival kapcsolatos kiadványaiban, honlapján, sajtócikkeiben, illetve egyéb kommunikációs anyagaiban.

Elszámolható költségek: Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel. A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatóak:

-a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);

-a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint;

-a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;

-szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap és egyéb technikai fejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit;

-pályázó szervezet általános működési költségei, a projekt méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, posta stb.).

A kifizetések ütemezése: A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. március 31-ig a felek alá írják.

Az értékelés folyamata, a szerződéskötés menete bővebben olvasható a linken elérhető pályázati kiírásban.

Link: https://www.invitech.hu/innomax/hu/az-innomax-dijrol/innomax-non-profit-palyazat-kiiras

 

 

SozialMarie Díj 2019

Kiíró: Unruhe Magánalapítvány

Határidő: 2019.01.22

Pályázhat: Magánszemélyeknek, a civil szférának (informális csoportok, nonprofit szervezetek), az üzleti szférának, és a közszektornak

Idén 15. alkalommal tesszük közzé a SozialMarie Díj felhívását: olyan kitüntetésre érdemes projekteket keresünk minden szektorból, melyek társadalmi kihívásokra keresnek és emelnek át gyakorlatba innovatív megoldásokat. Várjuk az innovációkat Magyarországról, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és Horvátországból. 2019. május 1-én a bécsi Díjátadón széles közönség előtt tüntetünk ki 15 projektet a SozialMarie Díjjal: az első három nyertes 15 000 euró, 10 000 euró és 5000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2000 euró elismerést kap. További információt a SozialMarie Díjról itt talál.

"A társadalmi innováció sürgető társadalmi kihívásokra kínál megoldásokat. Új megközelítésekkel, innovatív válaszokkal szolgál és új utakat mutat. A társadalmi innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre reflektál vagy egy már ismert problémát old meg újszerű eljárással. Az új eljárás kezdeményezője valamely érintett társadalmi csoport is lehet, de minden esetben magáévá kell tegye, részt kell vennie az alkalmazásában. A társadalmi innováció ily módon fenntartható és példaértékű megoldásokkal szolgál, amelyek másokat is ösztönöznek."

Aktuális társadalmi kihívásokkal, konfliktusokkal, problémákkal foglalkozó innovatív projektet valósít meg? Nyújtsa be pályázatát Ön is!

További fontos információt a pályázati kiírásról itt talál: a pályázati feltételeket, a kiválasztás kritériumait, valamint az online pályázati adatlapot az oldal alján. A pályázás technikai kérdései kapcsán tekintse át a GYIK-et is.

MELYEK a benyújtott projektekkel szembeni elvárások?

-A projektnek meg kell felelnie a pályázati feltételeknek.

-Olyan projektek jelentkezését várjuk, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, és van jövőjük - vagyis, amelyek a pályázat benyújtásakor már értékelhető eredményeket értek el, és lesz folytatásuk is. Lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő projekteket nem fogadunk el.

-A benyújtott pályázat legyen olyan társadalmi hatású innovatív projekt, mely megfelel a SozialMarie társadalmi innovációról szóló kritériumainak.

-Egyszerre több pályázat is benyújtható, de a projekteknek egymástól függetlennek kell lennie, és külön pályázati űrlapon szükséges benyújtani. Korábban már benyújtott projektekkel is lehet újra pályázni, amennyiben korábban még nem részesültek díjban.

HOGYAN lehet a pályázatot benyújtani?

-A pályázatot online, a honlapunkon lehet benyújtani (http://www.sozialmarie.org).

-A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot 2019. január 22. kedd 23:55 percig kell online beküldeni.

-A teljes pályázati anyagot, beleértve a PDF-csatolmányokat két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol nyelven. Kivétel: A Horvátországból, Szlovéniából, Lengyelországból és Németországból érkező pályázatoknál elegendő csak az angol verzió.

Link: https://www.sozialmarie.org/hu/palyazati-felhivas

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.