2018-08-02

Tartalom: A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:

 • együttműködik a mentorral,
 • közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a
 • háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl
 • a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz,
 • tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja,
 • eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, a pályázó igazolatlan mulasztása egy
 • tanítási évben nem haladhatja meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-ban
 • meghatározott óraszámot.

A mentor – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan vele és szüleivel egyeztetve egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján a mentor az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is – az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti,
 • az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő – tanulónként eltérő tartalmú – egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el,
 • a vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban, rendszeresen, személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal,
 • családlátogatáson vesz részt a tanév során minimum egy alkalommal,
 • részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek,
 • amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során.           

Pályázók köre:

Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel, szakképzési feladatot ellátó szakképzési centrum tagintézményével tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:  

 • halmozottan hátrányos helyzetű (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló is), vagy
 • védelembe vett, vagy
 • családba fogadott, vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 • utógondozásban részesül, vagy
 • hátrányos helyzetű,

VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2018/2019. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:

 • szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán,
 • szakiskola,
 • készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.

Megvalósítási időszak: Az Út a szakmához alprogram keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a pályázati tárgyévre vonatkozó tanév rendjéről szóló, hatályos jogszabály által meghatározott, azaz a 2018/2019-es tanév első tanítási napjától 2019. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Elnyerhető támogatás/díjazás:

 • a mentor 7.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban
 • a tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül: 
  • 2.00-3,30 tanulmányi átlag esetén - 7.000 Ft/hó
  • 3,31-4,20 tanulmányi átlag esetén – 10000 Ft/hó
  • 4,21-5,00 tanulmányi átlag esetén – 13000Ft/hó

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Link: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_szakmahoz2/

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.