2016-07-20
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a roma lányok korai iskolaelhagyása megelőzésének támogatására (ROM-ISK-16). 
 

A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. 23:59 óra

A felhívás elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu
A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges.
 
A pályázatra olyan projektjavaslatokat várnak, melyek:
 1. tisztában vannak azzal, hogy a lányokban és családjukban fel kell ébreszteni a motivációt a tanulásra, és tudatosítani kell körükben az iskolázottság munkaerő-piaci hasznát,
 2. a bevont célcsoport körében preventív célú programokkal csökkentik az iskolai lemorzsolódást és növelik a továbbtanulási esélyeket,
 3. személyes támogatás (mentorálás) biztosításával mozgósítják az egyéni, családi és helyi közösségi erőforrásokat a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett gyermekek esélyeinek növelése érdekében,
 4. a program hatékonyságának növelése érdekében együttműködnek a lányok oktatási intézményeivel és a gyerekkel foglalkozó helyi szakemberekkel, szolgáltatásokkal, közreműködik a szakmai segítőhálózat kiépítésében.
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 135.000.000 Ft.
Támogatási időszak: 2016. október 1 – 2017. június 30. (8 hónap)
A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 6.000.000 Ft, felső határa 8.000.000 Ft.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.
 
A pályázók köre:
 • helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok,
 • szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint
 • olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában.
 • Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása;
 • Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan;
 • Önkéntesek (a helyi közösségben vagy országosan elismert roma személyek) felkészítése és bevonása a programba;
 • Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása – a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével;
 • Tanulási technikák elsajátítását célzó, valamint a közösségi tanulás lehetőségét biztosító foglakozások; kortárscsoport szerveződését biztosító tevékenységek, amelyben a kortárssegítők bevonása és együttműködése megvalósulhat;
 • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők;
 • A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerinti szakértők meghívásával;
 • A családok motiválása a roma lányok lemorzsolódásának megelőzésére, továbbtanulására,családterápiás foglalkozások biztosítása a problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak;
 • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés, valamint a munkaerő – piacon való érvényesülés elősegítése érdekében a megalapozott egyéni döntéshozatal eszközrendszerének kialakítását célzó egyéni és csoportos foglalkozások
 • Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: (pl. tánc, gerinctorna, aerobik, úszás/úszásoktatás, természetjárás, rajz, festés, zene, jóga stb. biztosítása a projektbe bevont lányok számára);
 • Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások;
 • A programba bevont szakemberek számára szakmai segítőhálózat kiépítése;
 • Weboldal, közösségi oldal létrehozása, mely segítségével aktív tud maradni a program befejeztével is a lányok közti kommunikáció;
 • Önkéntesként való részvétel a település életében: közösségi, kulturális és sportesemények szervezésében, valamint településszépítésben.
 • A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében(pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja);

A nyertes pályázó projektjét mentorok bevonásával valósítja meg.

A pályázat megvalósításában mind a lányokkal, mind a családokkal történő együttműködés kulcsszereplői a mentorok, akik támogatják a lányokat és családjukat a továbbtanulásban és/ vagy a lemorzsolódás megelőzésében.
A mentorok kiválasztásánál a kedvezményezetteknek az alábbi szakmai szempontokat kell figyelembe venniük:

 1. A mentor lehet humán felsőfokú végzettségű szakember, így például védőnő, pszichológus, pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, aki lehetőleg helyismerettel rendelkezik. Ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettség is elfogadható, amennyiben a leendő mentor rendelkezik legalább két év tapasztalattal gyerekek esélyteremtését támogató programban vagy szolgáltatásban, illetve rendelkezik helyismerettel. A mentor emellett lehet legalább középfokú végzettségű roma nő is, aki személyes példájával tudja erősíteni az iskolázottság előnyeit.
 2. A mentorok pályázatba való bevonásához a mentoroknak motivációs levelet kell készíteniük, melyben ismertetniük kell a projekt céljaihoz való személyes kapcsolódásukat.

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.