2016-08-16

Járási programok

A felhívás célja

Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján,

Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél

 • a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával,
 • szükség esetén a korábban létrehozott közösségi terek felújításával,
 • a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével,
 • a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával,
 • egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.

Célcsoport

A célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek valamint családjuk.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 31

 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 1. Épületek korszerűsítése, felújítása bővítése.
 2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés.
 3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvarok, kertek kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés.
 4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).
 5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése.
 6. Egy darab, maximum 15 személyes gépjármű vásárlása
 7. a felhívás célterületén a támogatási kérelem benyújtásakor már a tulajdonában lévő tábor, gyermeküdülő felújítása.
 8.  A projekt célterületén, a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában illetve használatában (pl: hosszú távú bérleti szerződés keretében) levő épületben működő, a közétkeztetésben részt vevő intézményben a gyermekétkeztetés infrastrukturális feltételeinek javítása

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Kötelező szakmai terv kidolgozása a Felhívás szakmai mellékleteként közétett sablondokumentumok felhasználásával. (részletes elvárást lsd.: felhívás 13.o.). Ha a támogatást igénylő ötven vagy kevesebb főt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy nem települési önkormányzat, abban az esetben a szakmai tervhez csatolni szükséges az esélyegyenlőségi tervet is.

Amennyiben releváns:

1. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, engedélyes tervek elkészítése.

 

PROJEKTMENEDZSMENT

Min. heti 20 óra projektmenedzser

Pénzügyi vezető (óra nincs meghatározva)

 

EGYES SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Kötelező az együttműködés kialakítása és a projekt teljes futamideje alatti fenntartása az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival.

Az erről szóló együttműködési megállapodás a támogatási szerződés aláírásának feltétele.

A támogatást igénylő egyéb partnerek is bevonhat együttműködő partnerként. Az együttműködő partner a támogatásban nem részesül, a támogatási szerződést nem írja alá.

szakmai vezető max heti 20 óra

A fejlesztés kizárólag a család- és gyermekjóléti központok működését biztosító vagy segítő ingatlanokon valósítható meg.

1 db, max 15 fős gépjármű beszerzése lehetséges (a jármű működtetése az EFOP 1.4.2. projektbe tervezendő)

max. 20 db laptop/személyi számítógép szerezhető be támogatásból

Szabadidő és játszóudvar kialakítása

Gyereküdülő, tábor felújításához kapcsolódóan: főpályázó vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő, a felhívás célterületén lévő gyereküdülő, tábor felújítása lehetséges

Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek javítása: elsősorban óvodai, bölcsődei konyha felújításával; étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése,

 

Számszerűsített műszaki-szakmai elvárások:

Projektben kialakított külső közösségi terek (játszó- és sportudvarok): 1 db

 

Indikátorok

Felújított vagy átalakított kialakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása (Az a maximális létszám főben kifejezve, ahány igénybe vevőt az infrastruktúra egyidejűleg szolgáltatásban részesíteni képes): 80 fő

 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 • A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
 • Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően
 • Ha a támogatást igénylő az előző két pontban rögzítettektől eltérő, jelen Felhívás keretében ebben az esetben is szükséges esélyegyenlőségi tervet készítenie, vagy meglétét igazolnia.
 • Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 30 hónap

 

Fenntartási kötelezettség

Az integrált térségi gyerekprogramok zárását követően a felújított / létrehozott infrastruktúra és a beszerzett eszközök a járás területén lévő, gyerekeket és családjukat támogató szolgáltatások – elsősorban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, valamint egyéb helyben levő segítő szervezet – fenntartásában maradnak, így biztosítható lesz további megfelelő, gyerekekre irányuló használatuk.

gépjárművet a fenntartási időszakban javasolt a kedvezményezett fenntartásában működő család- és gyermekjóléti központ részére használatba adni, ami a projekt eredményeinek fenntartásához is hozzájárul a prevencióhoz kapcsolódó, járáson belüli mobilitás lehetőségének megőrzése miatt.

Ha a kedvezményezett gyermeküdülő, tábor felújítását is megvalósította, a lehetséges, a fenntartási időszakban az innen származó esetleges bevételt igazolható módon rászoruló (rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek táboroztatásra, üdültetésére kell fordítani.

 

TÁMOGATÁS IGÉNYLŐK KÖRE

Az alábbiak közül, amely EFOP-1.4.2-16 nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik:

321 - helyi önkormányzat,

327 - helyi önkormányzatok társulása,

371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,

517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),

525 –vallási tevékenységet végző szervezet,

529 – egyéb egyesület,

551 – bevett egyház,

552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,

555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,

559 –egyházi szervezet technikai kód,

569 – egyéb alapítvány,

572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

573 – nonprofit részvénytársaság,

Jelen Felhívás keretében kizárólag az integrált térségi gyerekprogramot megvalósító támogatást igénylők, járási szintű projektek esetében lehetséges a konzorciumban történő megvalósítás.

amely az EFOP-1.4.2-16 felhívás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkező támogatást igénylő konzorciumi partnere. Az EFOP-1.4.2.-16 felhívással összhangban legfeljebb két partner bevonása lehetséges.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

kérelmek benyújtására 2016. december 1-jétől van lehetőség.

az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. február 1.

2017. május 1.

2017. november 1.

2018. november 30

 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 40. rangsorszám feletti járások esetén legfeljebb 70 millió Ft
 • 1-40. rangsorszámú járások esetén legfeljebb 100 millió Ft.

 

Projektelőkészítés költségei:

A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a jelen Felhívás megjelenésének napjától számolhatóak el.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívül 5%

A közbeszerzés költsége az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • A terület-előkészítési költség (pl.:régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb. )max 2%
 • Az ingatlanvásárlás max 2%-át
 • Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Építéshez kapcsolódó eszköz beszerzésére-  csak saját teljesítésben megvalósított építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás stb) esetén van lehetőség az építéshez kapcsolódó költségek 5 %-a
 • Immateriális javak beszerzésének költség
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • A műszaki ellenőri szolgáltatás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége max 0,5%
 • Egyéb szolgáltatási költségek
 • A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20 %-át.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

 

Projektmenedzsment költségei maximum 2,5%

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költségei

 

Általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1 %-a lehet

Tartalék 5%

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 1. Szakmai terv
 2. Közjegyzői aláírási címpéldány vagy ügyvédi aláírásminta (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről)
 3. Alapító vagy létesítő okirat, konzorciumi megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is, valamint helyi önkormányzatok társulása esetén a társulásról szóló megállapodás
 4. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 5. Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás (amennyiben releváns)
 6. Építési engedélyes terv és az építési engedély iránti kérelem benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
 7. Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető önéletrajza
 8. Árajánlatok a tervezett költségek alátámasztására
 9. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)

 

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. Nyilatkozat gyerektábor / üdülő felújítása esetén arról, hogy a tevékenység kapcsán keletkező bevételeket a fenntartási időszak végéig a célcsoport táboroztatására, üdülésére fordítják

2. Az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projektet megvalósító szervezettel kötött együttműködési megállapodás

 

Javaslat az EFOP-1.4.2-16 és az EFOP-2.1.2-16 konstrukciók között a tervezhető infrastruktúrafejlesztések lehatárolására

Tevékenység

Tervezhető elem

EFOP-1.4.2-16

Tervezhető ERFA elem

EFOP-2.1.2-16

 

1. Család- és gyermekjóléti központ bővítése

 

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése

Kis értékű irodabútorok beszerzése

Irodahelyiség kialakítása

Irodabútorok beszerzése

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése

 

2. Gyerekesély Iroda

 

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése

Kis értékű irodabútorok egyéb tárgyi eszközök

Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése.

Irodabútorok beszerzése

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése

Gépjármű

Egyéb eszközök (pl. kerékpár)

 

3. Gyerekesély stratégia

 

nem releváns

nem releváns

 

4. Innovatív módszerek

 

Számítástechnikai eszközök, szoftverek kis értékű tárgyi eszközök (játékok, demonstrációs eszközök stb.) beszerzése.

Számítástechnikai eszközök, szoftverek, egyéb tárgyi eszközök (játékok, demonstrációs eszközök stb.) beszerzése.

 

5. Krízishelyzet megelőzése

 

Kis értékű, a családok helyzetét rövid távon javító eszközök beszerzése (pl:)

nem releváns

 

6. Szakmaközi hálózatok

 

nem releváns

nem releváns

 

7. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

 

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

Kis értékű irodabútorok beszerzése.

A szolgáltatást biztosító helyiség kialakítása átalakítással, bővítéssel.

Irodabútorok beszerzése

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

 

8. Hiányzó szolgáltatások

biztosítása

 

 

Számítástechnikai eszközök,

irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

Kis értékű irodabútorok, egyéb szakmai eszközök beszerzése.

A szolgáltatást biztosító helyiség

kialakítása átalakítással, bővítéssel.

Irodabútorok beszerzése

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

Speciális és/vagy mobil eszközök beszerzése. 

 

9. Közösségi, gyermek és ifjúsági programok működtetése

 

Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.

Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése.

Eszköz beszerzés (berendezési tárgyak, főzés, mosás, fürdés eszközei).

Sport és/vagy játszóudvar kialakítása.

Program megvalósítást segítő egyéb eszköz beszerzés.

 

10. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek

 

Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.

Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése.

 

11. Iskolai szünetekben és hétvégi szabadidős és fejlesztő programok

 

Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.

Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése.

Konyha kialakítása.

Eszköz beszerzés (berendezési tárgyak, főzés, mosás, fürdés eszközei).

Sport és/vagy játszóudvar kialakítása.

Program megvalósítást segítő egyéb eszköz beszerzés.

 

12. Munkerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenység

 

Kis értékű tárgyi eszközök (pl. kertműveléshez) beszerzése.

Épület felújítása, bővítése, átalakítása (gyakorlati hely kialakításához).

Gyakorlókert kialakítása.

Program megvalósítást segítő egyéb eszközök beszerzése.

13. Önkéntesek bevonása

Önkéntesek számára biztosított munka- és védőfelszerelés.

nem releváns

14. Szakmai műhelyek, tapasztalatcserék

nem releváns

nem releváns

15. Szakmai megvalósítóknak szupervízió, coaching

nem releváns

nem releváns

 

16. Szülők számára motivációs képzések

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. könyvek, játékok).

Helyiség átalakítása, bővítése, felújítása, akadálymentesítése, berendezése. Játszó- és fejlesztő eszközök beszerzése.

 

17. Biztos Kezdet szemlélet

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. könyvek, játékok).

Helyiség átalakítása, bővítése, felújítása, berendezése.

Játszó- és fejlesztő eszközök beszerzése.

 

18. Hiányzó szakemberek pótlása

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

Kis értékű irodabútorok, egyéb szakmai eszközök beszerzése.

A szolgáltatást biztosító helyiség kialakítása átalakítással, bővítéssel.

Irodabútorok beszerzése

Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.

Speciális és/vagy mobil eszközök beszerzése.

 

19. Együttműködés az EFOP 1.4.1 programmal

nem releváns

nem releváns

 

20. Monitoring adatok biztosítása

nem releváns

nem releváns

 

21. Együttműködés a kiemelt program munkatársaival

nem releváns

nem releváns

 

22. Kommunikáció

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Informatikai, hang- és képtechnikai és egyéb eszközök beszerzése.

 

23. Könyvvizsgálat

nem releváns

nem releváns

 

 

Biztos Kezdet Gyerekház

A felhívás célja

Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján,

Az EFOP 1.4.3-16 felhívás Biztos Kezdet Gyerekházat megvalósító kedvezményezettjeinél az indításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakítása és berendezése révén.

Ennek eredményeként a kisgyerekes családok várhatóan 50 újabb településen férnek majd hozzá a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz a gyerekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében.

Célcsoport

Elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50

 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 1. Épületek korszerűsítése, bővítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása.
 2. Ingatlanvásárlás különösen indokolt esetben (meglévő épületek bázisán).
 3. Új épület létesítése különösen indokolt esetben.
 4. Az optimális funkcióellátás biztosítása érdekében akadálymentesítés.
 5. A helyiségek berendezése a korcsoport igényeihez illeszkedően.
 6. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar, babakocsi-tároló, valamint konyhakert kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés.
 7. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).
 8. Korcsoport-specifikus eszközök beszerzése, fejlesztő játékok beszerzése, egyéb szükséges eszközök, kültéri játékok és eszközök beszerzése.
 1.  Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Kötelező szakmai terv kidolgozása a Felhívás szakmai mellékleteként közétett sablondokumentumok felhasználásával. (részletes elvárást lsd.: felhívás 13.o.). Ha a támogatást igénylő ötven vagy kevesebb főt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy nem települési önkormányzat, abban az esetben a szakmai tervhez csatolni szükséges az esélyegyenlőségi tervet is.

Amennyiben releváns:

1. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, engedélyes tervek elkészítése.

 

Projektmenedzsment

Projektmenedzser és pénzügyi vezető (lehet ugyanaz a személy)

 

Egyes szakmai elvárások

 • Kötelező az együttműködés kialakítása és a projekt teljes futamideje alatti fenntartása az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival.
 • Az erről szóló együttműködési megállapodás a támogatási szerződés aláírásának feltétele.
 • A támogatást igénylő egyéb partnerek is bevonhat együttműködő partnerként. Az együttműködő partner a támogatásban nem részesül, a támogatási szerződést nem írja alá.
 • A személyi és infrastrukturális feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Biztos Kezdet Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani.
 • Nem cél a szolgáltatás háttereként új közösségi tér létesítése, a meglévő épületet kell hasznosítani és funkcióját bővíteni, az új feladatra alkalmassá tenni, igazodva a korcsoport igényeihez
 • A beszerzett korcsoport specifikus eszközökkel kapcsolatos műszaki-szakmai elvárások a jelen Felhívás mellékletét képező módszertani útmutató tartalmazza.
 • Szabadidő és játszóudvar kialakítása
 • Amennyiben nem önkormányzat igényel támogatást Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére, a támogatási kérelemhez a nem önkormányzati pályázónak csatolnia kell a fejlesztés helyszínéül szolgáló település egyetértő nyilatkozatát a Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására vonatkozóan.

 

Számszerűsített műszaki-szakmai elvárások:

Projektben kialakított szolgáltatás közösségi tere: 1 db közösségi tér

 

Indikátorok

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása Az a maximális létszám főben kifejezve, ahány igénybe vevőt az infrastruktúra egyidejűleg szolgáltatásban részesíteni képes) : 7 fő

 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 • A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
 • Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően
 • Ha a támogatást igénylő az előző két pontban rögzítettektől eltérő, jelen Felhívás keretében ebben az esetben is szükséges esélyegyenlőségi tervet készítenie, vagy meglétét igazolnia.
 • Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 30 hónap

 

Fenntartási kötelezettség

A Gyerekházak a fejlesztést követően a megfelelő feltételeknek való megfelelés esetén szolgáltatói bejegyzésre kerülnek, amely alapján hazai működési támogatásban részesülhetnek

 

TÁMOGATÁS IGÉNYLŐK KÖRE

Az alábbiak közül, amely az EFOP-1.4.3-16 kiírás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik:

321 - helyi önkormányzat,

327 - helyi önkormányzatok társulása,

371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,

517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),

525 –vallási tevékenységet végző szervezet,

529 – egyéb egyesület,

551 – bevett egyház,

552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,

555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,

559 –egyházi szervezet technikai kód,

569 – egyéb alapítvány,

572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

573 – nonprofit részvénytársaság,

Amennyiben nem önkormányzat igényel támogatást Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére, a támogatási kérelemhez a nem önkormányzati pályázónak csatolnia kell a fejlesztés helyszínéül szolgáló település egyetértő nyilatkozatát a Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására vonatkozóan.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

kérelmek benyújtására 2016. december 1-jétől van lehetőség.

az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. február 1.

2017. május 1.

2017. november 1.

2018. november 30

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

legalább 10 millió Ft, legfeljebb 15 millió Ft

 

Projekt előkészítés költségei:

A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a jelen Felhívás megjelenésének napjától számolhatóak el.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívül 5%

A közbeszerzés költsége az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • A terület-előkészítési költség alatt a régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb. értendő: max 2%
 • Az ingatlanvásárlás max 2%-át
 • Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Építéshez kapcsolódó eszköz beszerzésére-csak saját teljesítésben megvalósított építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás stb) esetén van lehetőség az építéshez kapcsolódó költségek 5 %-a
 • Immateriális javak beszerzésének költség
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • A műszaki ellenőri szolgáltatás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége max 0,5%
 • Egyéb szolgáltatási költségek
 • A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20 %-át.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

 

Projektmenedzsment költségei maximum 2,5%

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költségei

 

Általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1 %

Tartalék 5%

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 1. Szakmai terv
 2. Közjegyzői aláírási címpéldány vagy ügyvédi aláírásminta (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről)
 3. Alapító vagy létesítő okirat, konzorciumi megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is, valamint helyi önkormányzatok társulása esetén a társulásról szóló megállapodás
 4. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 5. Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás (amennyiben releváns)
 6. Építési engedélyes terv és az építési engedély iránti kérelem benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
 7. Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető önéletrajza
 8. Árajánlatok a tervezett költségek alátámasztására
 9. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
 10. A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egyetértő nyilatkozata új Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása esetén, amennyiben nem az önkormányzat igényel támogatást

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. Nyilatkozat gyerektábor / üdülő felújítása esetén arról, hogy a tevékenység kapcsán keletkező bevételeket a fenntartási időszak végéig a célcsoport táboroztatására, üdülésére fordítják

2. Az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projektet megvalósító szervezettel kötött együttműködési megállapodás

 

 

Jó kis hely közösségi tér

A felhívás célja

Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján,

Az EFOP 1.4.3-16 kiírás „Jó kis hely” - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyermekprogramokat megvalósító kedvezményezettjeinél

az infrastrukturális igények biztosítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakításával és berendezésével. A fejlesztésnek helyet adó kb. 80 településeken a roma gyermekek és fiatalok számára a „Jó kis hely” felzárkózást segítő és egyben integrációs eszköz lehet. A „Jó kis hely” a helyi közösség életében is fontos funkciót tölt majd be, mivel a közösségi élethez szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít. A kistelepülés vonzereje, lakosságmegtartó ereje is nő.

 

Célcsoport

3 év alattiak, óvodások óvodán kívüli időben, tanköteles korúak, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint a 25 év alatti ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80

 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 1. Épületek, külső-belső terek felújítása, korszerűsítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása (meglévő épületek bázisán).
 2. Különösen indokolt esetben ingatlanvásárlás.
 3. Különösen indokolt esetben új épület létesítése.
 4. A közösségi terek igényes berendezése figyelemmel a korcsoportos igényekre.
 5. Játszó-és sportudvar kialakítása a célcsoport használatára (a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó belső udvar).
 6. A szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a funkciónak megfelelő korcsoport-specifikus szempontok figyelembe vételével (pl. fejlesztő játékok, informatikai és sporteszközök, könyvek, hangszerek, társasjátékok).
 7. Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.
 8. Étkeztetés lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

Kötelező szakmai terv kidolgozása a Felhívás szakmai mellékleteként közétett sablondokumentumok felhasználásával. (részletes elvárást lsd.: felhívás 13.o.). Ha a támogatást igénylő ötven vagy kevesebb főt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy nem települési önkormányzat, abban az esetben a szakmai tervhez csatolni szükséges az esélyegyenlőségi tervet is.

Amennyiben releváns:

1. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, engedélyes tervek elkészítése.

Projektmenedzsment

-

 

Egyes szakmai elvárások

Kötelező az együttműködés kialakítása és a projekt teljes futamideje alatti fenntartása az EFOP-1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival.

Az erről szóló együttműködési megállapodás a támogatási szerződés aláírásának feltétele.

A támogatást igénylő egyéb partnerek is bevonhat együttműködő partnerként. Az együttműködő partner a támogatásban nem részesül, a támogatási szerződést nem írja alá.

Ingatlan beszerzés elvárásai 15.o.

Nem cél új közösségi tér létesítése, a meglévő épületet kell hasznosítani és funkcióját bővíteni, az új feladatra alkalmassá tenni.

legfeljebb 4 személyi számítógép és/vagy laptop beszerzése támogatható.

Szabadidő és játszóudvar kialakítása

Étkeztetés (elsősorban szünidei étkeztetés) feltételeinek megteremtése a közösségi térben

 

Számszerűsített műszaki-szakmai elvárások:

Projektben kialakított szolgáltatás közösségi tere: 1 db közösségi tér

A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok szolgáltatásait igénybevevő rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: a támogatási kérelem benyújtásakor rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának 50%-a, főben meghatározva

 

Indikátorok

Nem releváns.

 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 • A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
 • Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően
 • Ha a támogatást igénylő az előző két pontban rögzítettektől eltérő, jelen Felhívás keretében ebben az esetben is szükséges esélyegyenlőségi tervet készítenie, vagy meglétét igazolnia.
 • Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 30 hónap

 

Fenntartási kötelezettség

cél a tapasztalatok gyűjtése, és ezek alapján a szolgáltatás önkormányzati feladattá való alakítása a gyermekjóléti reformhoz illeszkedően. A támogatást igénylőtől nem elvárt a fenntartási időszakban a szolgáltatás önálló működtetése.

TÁMOGATÁS IGÉNYLŐK KÖRE

Az alábbiak közül, amely az EFOP-1.4.3-16 kiírás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik:

321 - helyi önkormányzat,

327 - helyi önkormányzatok társulása,

371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,

517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),

525 –vallási tevékenységet végző szervezet,

529 – egyéb egyesület,

551 – bevett egyház,

552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,

555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,

559 –egyházi szervezet technikai kód,

569 – egyéb alapítvány,

572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

573 – nonprofit részvénytársaság,

VP-6-7.4.11-16 alapján nyertes projektek esetén nem lehet benyújtani kérelmet jelen Felhívás keretében „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítására. Az infrát ebben az esetben a VP projektből kell biztosítani.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

kérelmek benyújtására 2016. december 1-jétől van lehetőség.

az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. február 1.

2017. május 1.

2017. november 1.

2018. november 30

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

legalább 15 millió Ft, legfeljebb 20 millió Ft.

 

Projektelőkészítés költségei:

A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a jelen Felhívás megjelenésének napjától számolhatóak el.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívül 5%

A közbeszerzés költsége az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • A terület-előkészítési költség alatt a régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb. értendő: max 2%
 • Az ingatlanvásárlás max 2%-át
 • Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Építéshez kapcsolódó eszköz beszerzésére-  csak saját teljesítésben megvalósított építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás stb) esetén van lehetőség az építéshez kapcsolódó költségek 5 %-a
 • Immateriális javak beszerzésének költség
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • A műszaki ellenőri szolgáltatás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az összes elszámolható költség 0,5%-a
 • Egyéb szolgáltatási költségek
 • A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20 %-át.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

 

Projektmenedzsment költségei maximum 2,5%

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
 • Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költségei

 

Általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1 %

Tartalék 5%

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 1. Szakmai terv
 2. Közjegyzői aláírási címpéldány vagy ügyvédi aláírásminta (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről)
 3. Alapító vagy létesítő okirat, konzorciumi megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is, valamint helyi önkormányzatok társulása esetén a társulásról szóló megállapodás
 4. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 5. Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás (amennyiben releváns)
 6. Építési engedélyes terv és az építési engedély iránti kérelem benyújtását igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
 7. Projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető önéletrajza
 8. Árajánlatok a tervezett költségek alátámasztására
 9. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)
 10. Nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő rendelkezik-e nyertes támogatási kérelemmel a VP-6.7.4.11-16 kiírás 3. célterületére vonatkozóan az EFOP-1.4.3-16 felhívás melléklete szerint meghatározott települések valamelyikén, „Jó kis hely”, helyi szükségletekre épülő kistelepülés komplex gyerekprogramok megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén

 

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. Nyilatkozat gyerektábor / üdülő felújítása esetén arról, hogy a tevékenység kapcsán keletkező bevételeket a fenntartási időszak végéig a célcsoport táboroztatására, üdülésére fordítják

2. Az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projektet megvalósító szervezettel kötött együttműködési megállapodás

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.