Pályázatok

Bursa Hungarica 2018

2017-09-19

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Az Arany János Program kiírásai

2017-09-19

Határidő:

Arany János Tehetséggondozó program: 2017. december 12.

Arany János Kollégiumi Program: 2018. január 26.

Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program: 2018. április 30.

A pályázat célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai tanulmányait elősegítse, csökkentse a korai iskolaelhagyást, és elősegítse a felsőfokú továbbtanulást és a piacképes szakmák megszerzését. A programban részt vevő középiskolákban, kollégiumokban, szakközépiskolákban folytathatják a diákok tanulmányaikat, ahol fokozott figyelmet, támogatást kapnak.

 

„Victoria a gyermekekért” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány XV. pályázati felhívás a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

2017-09-19

A pályázat keretében az Alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII. (AUTMENTOR2017)

2017-09-19

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben. A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)kel napi szintű kapcsolatban van. Közvetlen cél az autizmussal elő gyermekek jobb ellátása, közvetett cél az intézmény működésének segítése. 

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

2017-08-31

Költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti településen önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

2017-08-17

A pályázat célja a kistelepülési önkormányzatok számára a kötelező feladatok ellátásához, fejlesztéshez költségvetési támogatás nyújtása.

Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)

2017-08-04

A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási körülmények biztonságának javítása olyan infrastrukturális eszközökkel, amelyek nem építési engedély kötelesek.  

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

2017-08-04

A KEKKH 2017.01.01-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhat.  

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017. (NEA-17-N)

2017-08-04

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.  

Digitális Esély, 2017

2017-08-04

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.