Pályázatok

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16)

2017-03-21

A program célja a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városainak közigazgatási területén található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja (szolgáltatási pályázat). Ezek a területek az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megnevezésre kerültek.

Egybefüggő szegregált terület (szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő, mint 35%), szegregációval veszélyeztetett terület (a szegregációs mutató értéke nagyobb egyenlő 30%, kisebb, mint 35%). A lakónépesség eléri az 50 főt. 

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A két kritériumnak együttesen (vagyis személyenként) szükséges teljesülnie.

 

Civil szervezetek infrastrukturális támogatása (NEA-IST-17)

2017-02-22

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, infrastrukturális erőforrások biztosításával. 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-16)

2017-02-22

Felhívás célja a nappali szociális szolgáltatások, valamint a család-és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése, férőhely bővítése. Az alábbi szolgáltatásokról van szó: étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ. 

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása (GINOP-5.3.8-17)

2017-02-22

A program célja munkahelyi bölcsődék létrehozása és működtetése 5-7 fő gyermek ellátására. 8 gyermek akkor látható el, ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét. 

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében (EFOP-1.8.7-16)

2017-02-16

A program célja a fiatalok drogfogyasztásának, szenvedélybetegségének megelőzése. Ezt a célt szemléletformáló programokkal, célzott beavatkozásokkal, közösségi-szabadidős programokkal kívánják elérni. A szakemberek számára felkészítést tartanak a témában, illetve a különböző beavatkozásokat összehangolják.

Közös értékeink - sokszínű társadalom (EFOP-1.3.4-16)

2017-02-16

A program célja a roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, szervezeteinek fejlesztése, nemzetiségi nyelvhasználat elősegítése. A program emellett célul tűzi ki a kultúrák közötti párbeszéd erősítését, a kisebbségek hagyományainak bemutatásával, a társadalmi párbeszédet támogató programok megvalósításával. A projekt részcélja a cigány nyelvek ápolása és fejlesztése, a roma hagyományok megőrzése és átadása, a roma nemzetiség kulturális örökségének megismertetése és a különböző kultúrájú emberek kölcsönös elfogadásának segítése. Az előítélek csökkentése mellett a minőségi szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés segítése is a projekt célja. A projekt eredményeképpen létrejönnek rendszeresen és fenntarthatóan működő kulturális műhelyek a fenti célhoz kapcsolódóan. 

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása (GINOP-5.1.5-16)

2017-02-16

A program célja a NFSZ által megvalósított munkaerő-piaci programok kiegészítése civil és nonprofit szervezetek által nyújtott intenzív humánszolgáltatásokkal. Azokat szeretnék segíteni, akik speciális, hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak, felkészítést igényelnek, de a felkínált szolgáltatás révén el tudnak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-3.9.2.-16)

2017-01-24

A felhívás célja a területi különbségek, különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok mérséklése. Részcélja a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, elsősorban tanulási területen. A konstrukció hozzá kíván járulni a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, az országos programok helyi közösségre szabásához. Kiemelt figyelmet fordít a (hátrányos helyzetű) gyermekekre, fiatalokra, az ő hozzáférésükre az oktatáshoz, óvodához, fejlesztő programokhoz. 

Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)

2017-01-23

A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban található, 3000-20.000 fő közötti lakosságszámú településeken képessé tegyék az ott élő, onnan elszármazott, de visszatérni szándékozó, továbbá az oda költözni vágyó fiatalokat, hogy egzisztenciát teremtsenek, és családot alapítsanak. Ez lakhatási, foglalkoztatási programokon és ösztönzőkön keresztül valósul meg.  

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3.16.)

2017-01-23

A pályázat célja a helyi esélyegyenlőség javítása, a területi különbségek csökkentése. A program részcéljai a humán közszolgáltatások szakembereit ösztönző programok indítása; a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása; a helyi kisközösségek szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

Következő1234567891011121314151617Előző
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.