Cikkek, tanulmányok a kiemelt gyerekesély program megvalósítóitól

 

2015

Husz lldikó: Gyermekszegénység. Tények, problémák, feladatok (Vigilia 2015/11)

Jelen tanulmány ismerteti, hogy milyen mértékű és jellegű a gyermekszegénység Magyarországon európai összevetésben, valamint röviden kitér egy kevésbé tárgyalt témára, a szegénység pszichoszociális következményeire is. Végül megfogalmaz néhány gondolatot arról, hogy mi kell ahhoz, hogy a gyerekek helyzete jobb legyen.

Cikk letöltése

 

Kecskés Éva: Közösségi házak a Gyerekesély Programban (Parola 2015/4)

A tanulmány összefoglalóan ír a Gyerekesély Program létrejöttéről és elmúlt évekbeli működéséről, különös tekintettel a létrehozott közösségi házak szerepére. Azt a kérdést járja körül, hogy ezek az intézmények mennyiben lehetnek egy settlement szemléletű szegénységellenes program alappillérei.

Cikk letöltése

 

Nikitscher Péter – Széll Krisztián: A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése (MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3)

A tanulmány fő célkitűzése, hogy a meglévő rendszeres oktatási adatgyűjtésekre alapozva feltárja a kistérségi gyerekesély programban való részvétel és az oktatási eredményesség közötti összefüggéseket. Arra is megpróbál választ adni, a TÁMOP-5.2.1. projekt folytatása esetén milyen reálisan megvalósítható pótlólagos adatgyűjtésre lenne szükség a hatások jobb azonosítása érdekében.

Tanulmány letöltése

 

Lannert Judit: A koragyermekkori fejlesztéshez való hozzájutás esélyei a hátrányos helyzetű térségekben (MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/4)

A tanulmány a koragyermekkori fejlesztés jelentőségét hangsúlyozza, és rámutat arra, hogy az ehhez a szolgáltatáshoz való hozzáférésben jelentős területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg. Egy, a hátrányos helyzetű kistérségekben 12 ezer gyermeket és családjaikat felmérő 2013-as MTA kutatás alapján azt vizsgálja, hogy milyen faktorok állhatnak a gyermekek sérültsége és fejlesztésbe kerülése mögött.

Tanulmány letöltése

 

Kecskés Éva, Husz Ildikó, Marozsán Csilla: A Gyerekesély Program értékei, eredményei (Szociálpolitikai Szemle 2015/2)

Az írás egyrészt a 23 kistérségi gyerekesély program, másrészt az őket szakmailag támogató kiemelt program értékeinek és speciális hatásainak, tapasztalatainak összefoglalása. Részletesen bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változások tapasztalhatók a gyermekeket és családjaikat célzó szolgáltatási rendszer működésében.

 
 

2014

Husz Ildikó - Marozsán Csilla: Szociális nyári gyermekétkeztetés – egy rendelet tanulságai (Esély 2014/5)

A tanulmány a szociális nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának hazai gyakorlatát mutatja be és értékeli abból a szempontból, hogy az mennyiben éri el a leginkább rászoruló gyermekeket. Az írás kitér a gyermekéhezés problémájára, annak kiterjedtségére és természetére, majd interjúk és tereptapasztalatok alapján azonosítja azokat a tényezőket, amelyek gátolják az önkormányzatokat abban, hogy bevezessék a szociális nyári gyermekétkeztetést. A szerzők javaslatokat is megfogalmaznak a támogatási rendszer javítása érdekében.

Cikk letöltése

 

Domokos Veronika – Kocsis Attila – Németh Nándor: A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban (Esély 2014/6)

A tanulmány a kistérségi gyerekesély programok szakmai támogatása céljából a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által életre hívott Mozgó Játszóterek működését ismerteti a közelmúlt tapasztalatai alapján. Bepillantást enged abba az általuk végzett komplex segítő-támogató tevékenységbe, ami a gyerekek, az érintett települések felnőtt lakossága mellett a helyi intézményeket és a döntéshozókat is eléri.

Cikk letöltése

 

2013

Ildikó Husz: "It's so little money you could make as much at home" - options for work in an impowerished rural region of unemployment (CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY Vol.4 (2013) 1, 33–54)

A tanulmány alapjául egy kvalitatív kutatás szolgált, amire észak-magyarországi elszegényedett aprófalvakban került sor. Az írás bemutatja, hogy milyen helyi tényezők akadályozzák, illetve segítik a munkakeresést, valamint azt vizsgálja, a lakosok hogyan hoznak döntéseket a munkavállalással kapcsolatban. A szerző röviden kitér a kérdés etnikai dimenzióira is.

Tanulmány letöltése

 

2012

Kopasz Marianna: A gyermekek anyagi jól-léte Magyarországon ­a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tükrében (MTA Gyerekesély-kutató Csoport, 2012)

A tanulmány a gyermekszegénység és gyermek jól-lét mérésének főbb módszertani kérdéseit tekinti át, összeveti a különböző nemzetközi szervezetek égisze alatt megjelenő tanulmányok által használt jól-léti dimenziókat és azon belüli komponenseket, valamint a mérésükre szolgáló indikátorokat. Ezen felül a magyarországi gyermekek jól-létének kérdését járja körül a rendelkezésre álló nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tükrében.

Tanulmány letöltése

 

Kóczé Angéla: Számít-e a gyermekszegénységnél az etnikai hovatartozás? (MTA Gyerekesély-kutató Csoport, 2012)

A szerző tanulmányában áttekinti a téma lényeges szakirodalmát, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyek fontos empirikus adatokat mutatnak be, illetve a magyarországi roma gyermekszegénységre vonatkozó szociológiai vagy etnográfiai adatokkal szolgálnak. Az írás arra is kitér, hogy az etnikai dimenzió figyelembevétele hogyan jelenhet meg az esélykiegyenlítő programokban.

Tanulmány letöltése

 

Éva Perpék: Formal and Informal Volunteering in Hungary. Similarities and differences (CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY Vol.3 (2012) 1, 59–80)

A tanulmány a magyarországi formális és nem formális önkéntesség összehasonlító elemzésével foglalkozik. Azt vizsgálja statisztikai adatok felhasználásával, hogy milyen különbségek mutatkoznak az önkéntesek e két típusa között, és hogy az önkéntesség mely formája felel meg jobban napjaink kihívásainak.

Tanulmány letöltése

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.