Jó kis hely- Biztos kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása (EFOP-1.4.3-16) és Gyerekesély Programok Infrastrukturális háttere (EFOP-2.1.2-16)

 

Kinek szól a jó kis hely?

 • Elsődleges célcsoport: 3 év alattiak, óvodások óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.

                Gyerekek és fiatalok 0-25 éves korig, valamint szüleik.

 • Másodlagos célcsoport: A program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai

Célja, elvárások

Célja:

Rövid távon a hiányzó szolgáltatások nyújtása,

Középtávon a közösség mobilizálása,

Hosszútávon a szegénységi ciklus megtörése.

Számszerűsíthető elvárások:

 • A résztvevők közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya legalább 50 %
 • Azon szülők száma, akik legalább 5 alkalmas csoportos vagy egyéni folyamatban részt vesznek (tanácsadás, tanfolyam-szerű foglalkozás, tréning, családkonzultáció stb.) legalább 5 fő

Indikátor: legalább 10 fő 25 éven aluli résztvevő, aki sikeresen végzett el programot, azaz legalább 5 folyamat-jellegű részvételi alkalmon részt vett

Működés:

 • A helyi igényekre épülő, rugalmas, szolgáltatások nyújtása
 • A szolgáltatások mindenki számára ingyenesek.
 • A segítő munka alapja a jelenlét.
 • A szolgáltatás minden munkanap nyitva tart legalább 8 órát (javasolt 10.00-18.00 óráig).
 • A nyitva tartása illeszkedik a helyi gyermekek időbeosztásához
 • Havonta legalább egy hétvégi program elvárt (a hétvégi programért cserébe hétköznap zárva lehet a szolgáltatás).
 • A közösségi tereknek alkalmasnak kell lenniük arra is, hogy a lakhatási körülményekből és az anyagi helyzetből fakadó hiányokat, problémákat enyhítsék, pl. mosási, tisztálkodási, varrási lehetőségeket biztosítsanak.
 • A  szolgáltatások működését legkésőbb a projekt indítását követő 6 hónapon belül biztosítani kell, akár ideiglenes helyszínen is.
 • Az ideiglenes helyszín kialakítása és annak fejlesztése a projekt összköltségvetése 5%-nak erejéig lehetséges.
 • Az infrastrukturális feltételekhez kapcsolódó elvárásokat az EFOP-2.1.2-16 pályázat tartalmazza

Tevékenységek:

3 év alatti és óvodás gyerekek és családjuk programjai

 • Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára
  • együttműködés kialakítása szakemberekkel (védőnő, házi orvos, gyermekorvos, fejlesztőpedagógus, családgondozó),
  • tájékoztató, felvilágosító fórumok szervezése a szülőknek csoportosan
  • várandós és szülő klubok, a szülői szerepre való felkészülés,  baba-mama klubok
  • szakemberekkel való rendszeres találkozások számára színtér és lehetőség biztosítása (védőnői fogadóóra, családsegítő fogadóóra),
  • az otthoni fejlesztéshez szükséges információk és minták átadása, bemutatása, közös elsajátítása,
  • az otthoni fejlesztéshez szükséges nagy eszközök biztosítása kölcsönzési rendszer kialakításával.
 • A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése
  • partneri viszony kialakítása az óvoda - szülő között,
  • lehetőség biztosítása a gyermek-szülő közös (fejlesztő) munkájára, játékára, étkezésére,
 • Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés biztosítása.
  • a kora gyerekkori fejlesztést támogató szakemberek programba vonása  (szolgáltatás vásásrlás) (pl. fejlesztő pedagógus, pszichológus, stb.),
  • a korábban hiányzó szolgáltatásokkal, szakemberekkel való rendszeres találkozások számára színtér és lehetőség biztosítása (védőnői fogadóóra, családsegítő fogadóóra).

Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai

 • Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek
  • fejlesztőtevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás
  • olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket melyhez egyéb módon nem tudnak hozzájutni.
  • Ennek eszközei:
   • iskolai életút és pályaorientáció támogatása,
   • iskola-előkészítés
   • iskolaválasztás segítése,
   • pályaorientáció
   • tehetséggondozás,
   • egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulástámogatás,
   • megfelelő tanulási környezet és infrastruktúra biztosítása,
   • alapkészségek fejlődésének támogatása,
   • info-kommunikációs eszközök használatának támogatása,
   • idegen nyelvek oktatása,
   • tantárgyi felkészítés,
   • Közösségfejlesztés
   • külső szakemberek bevonása is lehetséges (fejlesztő pedagógus, felkészítő tanár, stb).
 • Szabadidős, sport, életvezetést segítő, egyéb preventív célú (pl. drogmegelőzést segítő) programok gyermekeknek, fiataloknak
  • A szabadidős és életvezetést segítő programok célja az érintett gyermekek és fiatalok motiválása, olyan élmények és tapasztalatok megszerzésének biztosítása, melyek kevésbé vagy egyáltalán nem hozzáférhetőek:
   • információszolgáltatás és a tanácsadás
   • szociális és érzelmi nevelés,
   • mentálhigiénés fejlesztés,
   • egészséges életmódra nevelés,
   • családi életre nevelés,
   • együttműködési készségek erősítése, társadalmi szolidaritás erősítése, sokszínűség elfogadtatása,
   • kulturális tevékenységek,
   • művészeti alkotó-tevékenységek,
   • sporttevékenységek,
   • kirándulás (legalább negyedévente a településen kívüli helyszínre is).
  • A fiatalokat érintő veszélyeztető tényezők kiszűrése és megakadályozása érdekében prevenciós tevékenységek:
   • szakemberek bevonása és rendszeresen megvalósuló programok biztosításán keresztül
   • külső szakemberek bevonása is lehetséges (pl. szaktanácsadó, addiktológiai szakember)
 • Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.
  • Innovatív módszerek támogatása a gyerekek és fiatalok pályaválasztásának elősegítése érdekében, pl. tréningek, konzultációs folyamat, helyszínlátogatás stb.
  • reális teljesítmény vágyak kialakítása,
  • tanulási igényszint formálása jó példák, gyakorlatok bemutatásával,
  • a fiatalok, gyerekek sajátosságihoz illeszkedő tanulási módok biztosítása (csoportos, egyéni),
  • csoportos tudásmegosztó alkalmak szervezése,
  • személyes, támogató beszélgetések szervezése.
 • A munkaerő-piaci jelenlét segítése szülőknek is
  • munka-, álláskeresési-, pályaorientációs tanácsadások,
  • klubok működtetése,
  • munkahely feltárás, munkahely látogatás, munkaközvetítés,
  • állásinterjúra való felkészülés (önéletrajz, motivációs levélírás, felvételi tesztek gyakorlása),
  • elhelyezkedettek kísérő támogatása
 • IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek

Választható, önállóan támogatható tevékenységek  ( 2 választása kötelező)

 • A helyi közösségi élet erősítése: közösségi és kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése,
 • Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése a család utaztatásának támogatásával, a szakember helybe hozásával,
 • Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, az igényekhez illeszkedő olyan innovatív tevékenységek a családtagokra vonatkozóan, amelyek elősegítik a bevonást, erősítik a fenntarthatóságot.
 • A 3 év alatti, intézménybe nem járó rgyk-s gyerekek étkeztetése, amely nem csak programhoz kapcsoltan is megszervezhető.

Pályázó települések (lista alapján): 1000-nél kevesebb állandó lakossal, legalább 50%-os rgyk-aránnyal. 

Pályázók köre: helyi (települési) önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, egyesület, alapítvány, egyház

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.