Pályázati konstrukció - Végtelen lehetőség

Kinek szól a Végtelen lehetőség?

A program célterülete az az 5 járás, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál.

Járás

Lakónépesség (2020.01.01. – KSH)

A lakónépességből a szegregátumban élők aránya (felhívás adatai alapján)

Települések száma

Baktalórántháza

18878

9%

12

Cigánd

15423

26%

15

Gönc

15747

33%

30

Kunhegyes

19576

49%

7

Sellye

12911

56%

38

Célcsoport

Közvetlen célcsoport:

 • Az érintett járások településein élő lakosság
 • Települési vezetők és intézményvezetők köre
 • Az egyes közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai
 • Civil szervezetek, egyházak

Célok

Az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

A konstrukció az alábbi részcélokat tűzi ki:

 • olyan modellprogram végrehajtása, amely a járások és településeik helyzetének javításán keresztül adaptálja és disszeminálja a járási szintű fejlesztésekre a „diagnózis alapú jelenlét program” módszertanát, amelynek kidolgozója és számos program keretében gyakorlati megvalósítója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat;
 • a jelenlét programon keresztül olyan „ismételhető”, elsajátítható, alkalmazható beavatkozások, módszerek, eljárások, rendszer-hiányt pótló innovatív eszközök gyakorlati modellezése, továbbá a diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosítása történik, amelyek utána (fenntarthatóságuk érdekében is) a szociális ellátórendszerbe (szolgáltatásokba, szakemberek képzésébe) illeszthetőek lesznek;
 • olyan együttműködésen alapuló működési módok, partnerségi megoldások kitapasztalása, bevezetése, amelyek a helyi közösségek öngondoskodásán túl segítik a szakpolitikát a megfelelő intézkedések meghozatalában;
 • erősödjenek a térségben a szakmai, szakmaközi együttműködések, kerüljenek feltárásra a területi és járási szintű szinergiák, együttműködési lehetőségek, és induljon el a szolgáltatások innovatív összehangolása
 • történjen meg a helyi vezetők, szakemberek és önkéntes segítők szakmai fejlesztése, támogatása rendezvényekkel, workshopokkal, szakmai fórumokkal, érzékenyítéssel, képzésekkel
 • több szinten induljanak rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok, és történjen meg eredményeik visszacsatolása a helyi, területi és országos rendszerekbe és fejlesztéspolitikákba:
  • a leginkább szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken hiánypótló szolgáltatások indításával
  • meglévő közszolgáltatók működését, célzottságát segítő-támogató-kiegészítő tevékenységek, biztosításával,
  • a különböző közszolgáltatók, programok, önkormányzatok egymás erőforrásaira, lehetőségeire támaszkodó együttműködéseinek fejlesztésével,
  • szükség esetén egyéni, de elsősorban közösségi szintű problémák megoldásainak kidolgozásával és megoldásával,
  • szakpolitikai döntéshozatalt támogató átfogó megoldási javaslatok kidolgozásával,
 • adaptálja és disszeminálja a program területi, járási szintű fejlesztésekre a diagnózis alapú jelenlét programok módszertanát.

Beavatkozási lépések:

 • 1. lépés: kapcsolatfelvétel, együttműködés a szereplőkkel, bizalomépítés.
 • 2. lépés: szükségletfelmérés/diagnózis elkészítése.
 • 3. lépés: cselekvési terv/térségi programok megtervezése a helyi szereplőkkel közösen.
 • 4. lépés: folyamatos szakmai jelenlét, továbbá a diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosítása.
 • 5. lépés: helyi problémákra reagáló innovatív megoldások, cselekvések kialakítása a helyi szereplőkkel közösen.
 • 6. lépés: A program nyomon követése, értékelése, disszeminációja.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. Helyzetfeltárás, diagnózis

 • A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott módszertan alapján végzett diagnózis elkészítése (szükségletfelmérés, hiányosságok feltárása, beavatkozási lépések megtervezése)

2. Együttműködések erősítése

 • A helyi (laikus és szakmai) közösségek aktivizálása, mediáció, konfliktus-kezelés
 • Ágazatközi együttműködések elősegítése, együttműködés kialakítása a felzárkózás szempontjából meghatározó szakterületekkel, a jelen felhívás keretében nevesített járások területén működő szervezetekkel, intézményekkel, programokkal (szolgáltatói kerekasztalok létrehozása)
 • Hálózatosodás generálása, támogatása - kapcsolati háló kiépítése, erősítése, különös tekintettel a jelen felhívás keretében nevesített járások területén működő szervezetekkel.
 • Járási Fejlesztési Fórum létrehozása
  • Rendszeres (legalább negyedévente) egyeztetések megtartására, közös célok kitűzésére és ezek dokumentálására, különös tekintettel a TOP-5.3.1, TOP-5.2.1, TOP-3.1.1, EFOP-1.4.2-16, EFOP-1.4.3-16, EFOP-1.5.2-16, EFOP-1.5.3-16, EFOP-1.6.2-16 programokra, amennyiben az adott járásban a felsorolt programok valamelyike releváns.

3. Szakmai fejlesztés, támogatás, rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok

 • „Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozása, működtetése. „Jelenlét pont” újonnan történő kialakítása kizárólag olyan településen valósítható meg, amelyen még nem hoztak létre uniós forrásból finanszírozott gyerekesély programok keretében közösségi házat és/vagy komplex telepprogramok keretében Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont/ház típusú infrastrukturális fejlesztést. Azokon a településeken, ahol a fent említett közösségi házak/ szolgáltató pont/ház létrehozása megvalósult, a fejlesztéshez kapcsolódóan előírt fenntartási időszak lejárt, lehetőség van, amennyiben a programterv alapján szükséges, az érintett ingatlanban „Jelenlét pont” működtetésére.„Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozása és működtetése jelen Felhívás 3.4.11, és 8. Felhívás szakmai mellékletei pont 13. számú melléklet szerint.
 • Folyamatos szakmai jelenlét, szociális munka biztosítása az érintett járásokban/településeken.
  • A szakmai jelenlét során felállított diagnózisban azonosított, a hiányos szolgáltatásokat kiegészítő, célzott programok indítása, ennek kapcsán: a térségi/települési intézményhálózat, szolgáltató rendszer, partneri kör feltérképezése (szociális, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási, közlekedési stb.)
  • A célcsoportok, szervezetek sajátosságaihoz minél jobban igazodó, diagnózis alapú komplex járási fejlesztési programterv elkészítése
  • A helyi szolgáltatások összehangolása, meglevő erőforrások szintetizálásával, a szinergiák erősítésével.
  • Helyi, térségi pilot programok tervezése, melyek célja a diagnózissal összhangban a helyi és/vagy járási szintű szolgáltatási hiányok megoldási lehetőségeinek, a helyi/területi kapacitástervezési és szolgáltatásszervezési módszereinek projektesíthető és ellátórendszerekbe épülő új, innovatív eszközök, szolgáltatási formák, szakmai tevékenységek, humánerőforrás gazdálkodási eszközök (területi, helyi, szervezeti, munkaügyi, személyügyi, kiválasztási, felkészítési, képzési, teljesítményértékelési, motivációs, egyéni fejlesztési, szervezetfejlesztési stb.) kipróbálása
  • A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatói kapacitások növelése a pilot programokban a humánerőforrás kapacitások növelésével, foglalkoztatással, szolgáltatásvásárlással, eszközbeszerzéssel, valamint azok elérhetőségének és hozzáférésének javítása mobil szolgáltatások biztosításával
  • Fejlesztési programterv rendszeres felülvizsgálata
 • Rendszerhibák jelzése a helyi szolgáltatók és az illetékes tárcák felé, Komplex fejlesztésekhez szükséges szervezeti együttműködések kialakítása, fejlesztési kerekasztal kialakítása a helyi kulcsszereplők bevonásával – az EFOP-1.4.1–15-2016-00001 kiemelt projekten keresztül.
 • Készség- és képességfejlesztés, érzékenyítés, szemléletformálás a civil lakosság, valamint több ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, szociális terület, gyermekvédelem, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, közművelődés, stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, társadalmi vállalkozások, civil szervezetek képviselői számára. Fenntarthatósági, forrásteremtési készségek fejlesztése, ismeretátadás közösségfejlesztés területén.
 • Szakmai fejlesztésre irányuló képzési anyagok, programok és forrásteremtő műhelymunkák megvalósítása több ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, szociális terület, gyermekvédelem, bűnmegelőzés, áldozatvédelem stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, társadalmi vállalkozások, civil szervezetek képviselői számára.
 • Diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások és hozzáférés biztosítása.
 • Kiadványok, szemléletformálást és ismeretterjesztést célzó egyéb eszközök beszerzése, megírása, elkészítése civil lakosság, valamint több ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, szociális terület, gyermekvédelem, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, közművelődés, stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, társadalmi vállalkozások, civil szervezetek képviselői számára.
 • Rendezvények megtartása forrásteremtés elősegítése témában (adományszervezés, adó 1%-a, pályázatok, saját bevételek, vállalkozási bevételek).
 • A helyi szolgáltatások koordinációjának és fejlesztésének támogatása.
 • Különböző ágazatokat képviselő szakemberek munkájának összekapcsolása.
 • Jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatok megosztásában való segítségnyújtás, különös tekintettel a jelen felhívás keretében nevesített járások területén működő szervezetekkel.
 • Szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása (konferenciák, kerekasztal megbeszélések)

4. Kötelező együttműködés az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című projekt Kedvezményezettjével. (lásd: 8. Felhívás szakmai mellékletei pont 7. számú melléklet)

 

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.