EFOP-1.4.2-16

Integrált térségi gyermekprogramok (rövid összefoglaló)

Fogalommagyarázat:
Elődprojektben résztvevő: pályázó, aki részt vett a TÁMOP-5.3.2. programban a 2007-2013 időszakban.
Új belépő: pályázó, aki NEM vett részt a TÁMOP-5.3.2. programban.
Kísérő projekt: TÁMOP-1.4.1. -15 „Integrált térségi gyermekprogramok szakmai támogatása”
Rászoruló: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

Támogatási összeg:

A járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján a 41-102 rangsorszámú járások esetén 350-400 Millió Ft.

A járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján 1-40 rangsorszámú járások esetén 450-500 Millió Ft.

Ennek 25%-át; közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság esetén 50%-át előlegként igényelhetik.

A támogatás mértéke 100%.

 

Támogatás időtartama: A támogatási szerződés hatályba lépésétől 54-60 hónap.

Támogatást igénylők köre

 • Konzorciumvezető: helyi önkormányzat (GFO 321), helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), amely a felsorolt járások család-és gyermekvédelmi központjainak fenntartója.
 • Konzorciumi partner (legfeljebb 2): helyi önkormányzat (GFO 321), helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), nemzetiségi önkormányzat (GFO 371), egyéb egyesület (GFO 529), bevett egyház (GFO 551), elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552), elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555), egyházi szervezet technikai kód (GFO 559), egyéb alapítvány (GFO 569), nonprofit kft. (GFO 572), nonprofit rt. (GFO 573)
 • GFO 321. és GFO 327 csak akkor lehet partner, ha nem ő a család-és gyermekjóléti központ fenntartója
 • a járáson kívüli, bevonandó települések együttműködő partnerként kerülnek bevonásra (azok a települések, amelyek az elődprojektben támogatottak voltak, de a közigazgatási határok változásával kiestek volna)
 • kötelező együttműködési megállapodás az EFOP-1.4.1. projekttel

 

Pályázat benyújtásának határideje és módja

Benyújtás módja: Online kitöltő programon keresztül, hitelesítő nyilatkozattal.

Benyújtás határideje: 2016. 06. hótól 2018 06. 15-ig folyamatosan.
Elbírálási határnapok: 2016. 08. 01.; 2016. 12. 16.; 2018. 06. 15.

 

 

Támogatható tevékenységek (kötelező):

 1. Előkészítés
  1. megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
  2. közbeszerzés előkészítése, előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítása
  3. a kísérő projekttel együttműködve a Kistérségi Tükör aktualizálása (elődprojektben résztvevők), a Járási Tükör elkészítése (új belépők)
  4. a kísérő projekttel az elődprojektben résztvevők felülvizsgálják a kistérségi Gyerekesély stratégiát és Cselekvési Tervet
 2. Projekt menedzsment
 3. Szakmai megvalósítás
  1. A járási család-és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése
  2. A program stratégiai megalapozottságának erősítése:
    Gyerekesély Iroda működtetetése elkülönült szervezeti egységként a család-és gyermekjóléti központban, vagy annak fenntartójánál.
   Új belépőknél szükségletfelmérés, ez alapján Gyerekesély Stratégia és Cselekvési Terv készítése 2019. 06. 30-ig.
  3. Helyi innovatív fejlesztések
   Rászoruló családok segítségére, krízis helyzetek megelőzésére és azok megoldására.
  4. Szakemberek közötti együttműködések erősítése
   Járási és települési szakmai együttműködés.
  5. Szolgáltatásfejlesztés és koordináció
   Család-és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel.
   Szükségletfelmérés alapján hiányzó szolgáltatások pótlása.
   Gyermekek és fiatalok számára közösségi programok, szülők számára háztartási-gazdálkodási ismeretek szegregált lakókörnyezetben élők számára.
   Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek.
   Iskolai szünetekben és hétvégén szervezett programok.
   Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő programok a gyermek és ifjúsági korosztálynak.
  6. Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése
  7. Helyi szakemberek együttműködése, támogatása
   Műhelyek, továbbképzések.
   Szakmai megvalósítók és partnerek részére szupervízió, coaching; csapatépítő programok az első félévben, tréner bevonásával; szemléletformálás.
  8. Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek
   Szülők számára gyermeknevelést támogató motivációs képzés, rendezvénysorozat.
   Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és a szülők kapcsolata tekintetében intézményekben.
  9. Hiányzó szakemberek pótlása
  10. AZ EFOP 1.4.1. projekttel való együttműködés
   Képzéseken, szakmai műhelyeken és rendezvényeken való részvétel.
   Monitoring adatszolgáltatás.
   Szakemberekkel és szakértőkkel való együttműködés.
  11. Kommunikáció: Hatékony helyi kommunikáció a döntéshozók és célcsoportok felé.
  12. Könyvvizsgálat
 4. Horizontális követelmények
 5. Tájékoztatás, nyilvánosság

 

Műszaki-szakmai elvárások

Célcsoport:

 • Közvetlen célcsoport: A célterületen élő, különösen a rászoruló gyermekek és fiatalok, valamint családjuk
 • Közvetett célcsoport: a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézménye, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, helyi közösségek vezetői és tagjai

Beszerzések: a vonatkozó jogszabályok szerint

Projekt menedzsment:

 • Projekt menedzser: Munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony. Heti 20 óra. Szakirányú, vagy felsőfokú végzettség, 3 év uniós projekt menedzsment tapasztalat.
 • Pénzügyi vezető: Munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony. Heti 20 óra. Szakirányú felsőfokú végzettség, 3 év uniós projekt tapasztalat.
 • Projektasszisztens: alkalmazását indokolni szükséges.

Szakmai megvalósítók:

 • Szakmai vezető: Munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. Heti 40 óra. Előírt végzettség: szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociológus, szociális menedzser, szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok. 2 éves releváns tapasztalat. Amennyiben egyéb felsőfokú végzettsége van, 3 év releváns szakmai tapasztalat.
 • Szakterületi koordinátor: megadott területeken, 3 év szakmai tapasztalattal.

Beszámolási kötelezettség: Évente egyszer, az EMMI felé.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

 

Elszámolható költségek:

 1. Projektelőkészítés: maximum 2+1%
  1. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei: megvalósíthatósági tanulmány; egyéb háttértanulmányok; szükségletfelmérés; szakértői hálózatépítés; partnerek és érintettek bevonása; személyi jellegű ráfordítások (munkabér, adó, járulék, egyéb személyi jellegű kifizetések)
  2. egyéb kapcsolódó költségek (a) és b) együttesen 2%)
  3. közbeszerzési költségek: szakértői és eljárási díj (1%)
 2. Beruházás: Kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszköz.
  1. nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és egyéb eszközök
  2. immateriális javak: szoftver, egyéb szellemi termékek
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás: maximum 20%
  1. egyéb műszaki jellegű szolgáltatás, a horizontális követelmények megvalósításához kapcsolódóan
  2. képzési költség: tananyag fejlesztés és kivitelezés; akkreditációs és más eljárási díjak
  3. képzés költsége résztvevőnként
  4. tananyag fejlesztéséhez, kivitelezéséhez, képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (munkabér, adók és járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések)
  5. egyéb szakértői szolgáltatás: tolmácsolás, fordítás, lektorálás; felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége; felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (munkabér, adó, járulék, személyi jellegű egyéb kifizetés)
  6. marketing, kommunikáció: rendezvényszervezés, catering, reprezentáció; egyéb kommunikációs tevékenység; rendezvényszervezéshez kapcsolódó személyi jellegű kifizetés (munkabér, járulék, adó, egyéb személyi jellegű)
  7. kötelező nyilvánosság biztosítása (0,5%): kommunikációs terv, tájékoztató tábla, egyéb előírt tevékenység
  8. könyvvizsgálat (0,5 %)
  9. bérleti díj: iroda, eszköz, immateriális javak
 4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
  1. személyi jellegű ráfordítás: munkabér; adó, járulék; személyi jellegű egyéb; munkaköri alkalmassági vizsgálat; önkéntes tevékenység
  2. utazás, kiküldetés: utazás; szállás; helyi közlekedés; napidíj
 5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: anyagköltség
 6. Célcsoport támogatása
  1. Utazás: utazás; munkába járáshoz szállás; nem rendszeres útiköltség (programok)
  2. Képzés: képzési költség; képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás
 7. Projektmenedzsment: maximum 2,5%
  1. személyi jellegű ráfordítás: munkabér; adó, járulék; személyi jellegű egyéb
  2. utazás, kiküldetés: utazás; szállás; helyi közlekedés; napidíj
  3. egyéb: iroda, eszköz, immateriális javak bérlése; anyag és kisértékű eszköz beszerzése
 8. Általános (rezsi) költség: maximum 1%
  1. telekommunikáció, posta
  2. közüzemi szolgáltatás
  3. általános vállalat-irányítás
  4. bankszámla nyitás és vezetés
  5. dokumentáció / archiválás
 9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
 10. Tartalék: maximum 5%

Egyszerűsített elszámolásra nincs lehetőség.

Az elszámolhatóság kezdete 2016. 06. 15. a vége 2022. 09. 30.

Beszerzések: 3 egymástól független árajánlat, vagy publikus árlista; árajánlat kéréshez értékhatár nincs megadva!; csak új eszköz szerezhető be; egyszeri elszámolásra nincs lehetőség; 500.000 Ft-ig számlaösszesítő; szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség!

 

 

Indikátorok

Mutató neve

Mérték-egység

Bázis-érték (amennyiben releváns)

Minimálisan

elvárt célérték

Célérték

elérésének

időpontja

Mutató

forrása (az

adott

indikátor

teljesítését

igazolja)

A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma

 

200 fő (25 ezer lakos alatti járás esetén)

300 fő (25 ezer lakos feletti járás esetén

a projekt fizikai befejezése

monitoring

(jelenléti ív)

25 éven aluli résztvevők száma

 

800 fő (25 ezer lakos alatti járás esetén)

1200 fő (25 ezer lakos feletti járás esetén

projekt fizikai befejezése

monitoring

(jelenléti ív, forgalmi napló)

             

 

Számszerűsített szakmai elvárások

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyerekek aránya

Az eredmény leírása

A szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevő 25 éven aluli résztvevők közül azon személyek aránya, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

A rendszeres igénybe vétel a nem eseti jellegű programok, szolgáltatások esetében legalább 5 folyamat-jellegű részvételi alkalmat jelent.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

A jövedelmi szegénységben érintettek körében (rgyk) legalább 60%

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

%

Igazolás módja

jelenléti ív, időszakos beszámoló

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Iskolaérett gyerekek aránya

Az eredmény leírása

A program számos, gyakran az egész családra irányuló tevékenységet folytat, amelyek eredményeképpen a gyerekek elérik képességeik optimumát az iskolába járás idejére. Azon gyerekek aránya, akik esetében a program kedvezően befolyásolta az iskolaérettséget.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

legalább 15 % (jelenlegi járási átlagértékhez képest)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

%

Igazolás módja

nevelési tanácsadó, szakszolgálat által kiadott igazolás

 

 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a továbbtanulók aránya

Az eredmény leírása

A projekt szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő gyerekek a prevenció, az önismeret erősítése valamint a tanulást segítő tevékenységek eredményeképpen nagyobb arányban tanulnak tovább az általános iskola elvégzését követően.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

legalább 10 %-os növekedés (jelenlegi járási átlagértékhez képest)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

%

Igazolás módja

Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai alapján

 

Mérföldkövek:

A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be

 

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 30. hónap utolsó munkanapjáig, az iskolaérett gyerekek aránya 5%-kal javul, a továbbtanuló gyermekek aránya eléri az 5%-ot, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 60%-áról kifizetési igénylést nyújt be

 

3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezéséig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig az iskolaérett gyerekek aránya 15%-kal javul, a továbbtanuló gyermekek aránya eléri a 10%-ot, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 100%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.