Kiemelt Gyerekesély Program

Stratégiai célok

A Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési terve I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok 9. pontja értelmében „A gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását”. „A hátrányokkal rendelkező területeken növelni kell a gyermekes családok szempontjából fontos szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint pótolni kell a hiányzó szakember-kapacitásokat.”

 

A projekt konkrét céljai

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, mint átfogó célt, az integrált térségi gyermekprogramok és a Jó kis hely projektek szakmai és módszertani támogatásával valósítja meg a kiemelt projekt.

- A közösségi tervezés és a stratégiai gondolkodás elterjesztése, megerősítése, az attitűd- és szemléletformálás megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét előmozdító területi alapú programok tervezése és hatékony megvalósítása érdekében.

- A szakemberek tudásának célzott bővítése a hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel való munkájuk támogatása érdekében.

- Az EFOP keretében megvalósuló, célzottan a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló pályázatos projektek sikeres megvalósításának elősegítése azok szakmai-módszertani támogatásával.

- A konstrukció hatékony hozzájárulása az ágazati érdekek összehangolásához, a szakmai és szakmaközi együttműködések előmozdításához, gyakorlatorientált szakmai eszközök kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez és alkalmazásához a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése érdekében.

- A prevenciót erősítő reform megvalósításának elősegítése a szociális-gyermekjóléti területen.

 

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai

A célterületet jelentő járásokban az állandó népesség száma 1 000 109 fő, ami az ország lakosságának egytizedét jelenti. Közülük 0-17 éves 197 343 fő, azaz minden ötödik lakos gyermekkorú. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kiemelt projekt a Magyarországon élő gyermekek 11%-át célozza meg.

Az életkori megoszlás szerint a célterületen élő gyermekek nagyjából 15-15%-a tartozik a 0–2 éves illetve a 3–5 éves korosztályba, míg az általános iskoláskorúak aránya 45%, a 14–17 éveseké pedig 25%. Az egymást követő születési kohorszok mérete egyre kisebb, azaz az országos trendnek megfelelően összességében csökkenő gyerekszámú célterületről van szó.

A kiemelt projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak mindazok a szakemberek és nem hivatásos segítők, akiknek a tevékenysége arra irányul, hogy segítséget nyújtsanak az ott élő gyermekeknek és családjaiknak problémáik megoldásához. Ide sorolhatók egyrészt az Integrált térségi gyermekprogramokban dolgozók, illetve a járási, települési döntéshozók, másrészt a kiemelt projekt szempontjából releváns ágazati ellátórendszerek – szociális ellátás, családsegítés, gyermekjólét, gyermekvédelem, köznevelés, egészségügy – helyi intézményeiben tevékenykedők csoportjai. Ez utóbbiak között találjuk a járási család- és gyermekjóléti központok és települési család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársait, a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusokat, a pedagógiai szakszolgálatok szakembereit, az egészségügyben tevékenykedő szakembereket (orvosokat, gyermekorvosokat, védőnőket), a kapcsolódó szakterületeken aktív civil és egyházi szereplőket, informális közösségeket.

A célcsoportok elérése, bevonása a kiemelt elődprojektek korábbi szakaszában sikerrel alkalmazott módszerek – csoportos foglalkozások, játszások, közösségi rendezvények szervezése, munkacsoportok alakítása, szakmai műhelyek, tematikus fórumok rendezése és mindezek működtetése, képzések, tréningek, szakértői tanácsadás biztosítása, érzékenyítés – segítségével lehetséges.

A kiemelt projektben érintettek körébe tartoznak a program szempontjából releváns szakterületek (szociális ellátás, családsegítés, gyermekjólét, gyermekvédelem, köznevelés, egészségügy, fejlesztéspolitika) megyei, regionális és országos szintjein tevékenykedő szakemberek.

 

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A kiemelt projekt az EFOP 1. prioritás keretében kerül támogatásra, mely a szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozását célozza. A kiemelt projekt keretében megvalósuló támogató munka célja:

 - csökkenjen a szegénységben élők gyermekek aránya,

- javuljanak a roma és mélyszegénységben élő gyermekek életesélyei,

- javuljanak a gyermekek és fiatalok felzárkózási esélyei,

- javuljon a hátrányos helyzetű gyermekek napközbeni ellátásokban való részvételének aránya, valamint összességében csökkenjenek a szociokulturális hátrányok.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.